TeleCare Nord – de sundhedsrelaterede effekter ved telemedicin til hjertesvigtspatienter

Simon Lebech Cichosz | Apr 2019 | Hjertesvigt Skolen | Almen praksis |

Simon Lebech Cichosz
MSc, adjunkt, ph.d.,
Institut for Medicin og
Sundhedsteknologi,
Aalborg Universitet

Flemming Witt Udsen
postdoc, ph.d.,
Institut for Medicin og
Sundhedsteknologi,
Aalborg Universitet

Kronisk hjertesvigt er et eskalerende sundhedsproblem i Danmark. Antallet af patienter med hjertesvigt har været stigende gennem de seneste to årtier, og vil, baseret på prognosen, også være det i de kommende år. Der anslås på landsplan at være 60.000-100.000 patienter med hjertesvigt, men der forekommer dog et stort mørketal.  I nogle studier estimeres, at helt op til 150.000 patienter har sygdommen i Danmark. Hjertesvigt er en tung sygdom med høj morbiditet og mortalitet. Der sker ca. 11.000 indlæggelser om året for hjertesvigt i Danmark, og et-års dødeligheden er omkring 10%.  Telemedicin har i mange år været fremhævet som en teknologi med potentiale for at forbedre behandlingen, reducere omkostninger og øge patienternes livskvalitet. I Region Nordjylland har man erfaring med telemedicin til kroniske patienter, idet der her blev gennemført et storskalaforsøg med telemedicin til KOL-patienter. Baseret på disse erfaringer blev det besluttet at gennemføre et randomiseret kontrolleret interventionsforsøg (RCT) med telemedicin til patienter med hjertesvigt. Metode Forsøget var designet som et pragmatisk RCT-studie med opfølgning ca. 12 måneder efter inklusion. Patienterne valgtes via lodtrækning til at få enten almindelig behandling (kontrol) eller almindelig behandling plus telemedicin (intervention). Interventionen bestod af et telekit og tilhørende måleudstyr, der blandt andet gav patienterne adgang til at måle deres vægt, blodtryk og puls.  Systemet havde fokus på at styrke patienternes håndtering og styring af egen sygdom. Endvidere blev patienternes målinger ugentligt vurderet af en specialuddannet sygeplejerske. Ved mistanke om forværring blev patienten kontaktet, og en eventuel behandling kunne initieres. Formålet med at evaluere de sundhedsrelaterede effekter var at undersøge, om der ved brug af telemedicin var ændringer i forhold til normal praksis. Til dette formål fik patienterne i både interventionsgruppen og kontrolgruppen tilsendt et omfattende spørgeskema ved projektets begyndelse og det samme spørgeskema ca. et år efter. Resultater I alt blev 299 patienter inkluderet...