Hæmatologiske kræftpatienters rehabiliteringsbehov – hvorfor deltager mange ikke i kommunal kræftrehabilitering?

Louise Sofia Madsen | Aug 2019 | Hæmatologi |

Louise Sofia Madsen
antropolog, ph.d.-studerende,
Institut for Folkesundhed,
Aarhus Universitet,
DEFACTUM,
Region Midtjylland

Charlotte Handberg
seniorforsker, ekstern lektor, ph.d.,
Rehabiliteringscenter
for Muskelsvind
og Aarhus Universitet

Kræftrehabilitering er et individuelt tilrettelagt forløb med fokus på håndtering af de fysiske, psykiske og sociale følger, som mange kræftpatienter oplever i forlængelse af deres behandling og sygdom.1,2 Disse følger opleves ofte som begrænsninger og påvirker patienternes hverdagsliv i negativ retning.3 Der er evidens for, at multi-disciplinære rehabiliteringsindsatser rettet mod hele patientens livssituation er gavnlige for at kunne forbedre funktionsevnen og forebygge yderligere sygdom, bivirkninger og senfølger.1,4-7 Hæmatologiske kræftpatienter oplever ofte omfattende rehabiliteringsbehov grundet varigheden og kompleksiteten af deres sygdom og behandling.3,8 En undersøgelse foretaget på to danske hæmatologiske afdelinger viser, at hæmatologiske kræftpatienter gennemsnitligt rapporterer 7,5 forskellige behov for rehabilitering.9  De hyppigst rapporterede behov relaterer sig til: Fatique (57% af alle patienterne), reduceret muskelstyrke (55%) og bekymringer forbundet med sygdommen (37%), peger på behovet for en indsats, der imødekommer både fysiske, psykiske og sociale behov for rehabilitering.9  Til trods for evidens, der peger på, at kræftrehabilitering virker,5-7 og at rehabilitering er tilgængelig og gratis i alle landets kommuner, er det kun et fåtal af patienter, der kender til rehabiliteringstilbud eller vælger at deltage.9-11  En mulig årsag kan være, at der på flere hospitaler endnu ikke er implementeret systematiske henvisningsprocedurer for kræftrehabilitering, på trods af beskrivelser heraf i både ”Kræftplan IV” og ”Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft”.9,12,13 Derfor er det ofte op til den enkelte kræftpatient selv at opsøge information om, og muligheder for, at deltage i rehabilitering, hvilket kan resultere i manglende rehabilitering og udækkede behov hos patienterne.9-11 For at skabe forståelse for hæmatologiske kræftpatienters refleksioner omkring deltagelse i kræftrehabilitering, blev et kvalitativt feltstudie udført med henblik på at afdække barrierer for deltagelse, og komme med bud på fremtidig planlægning af kræftrehabilitering.  Deltagere og metode Ni hæmatologiske kræftpatienter fulgtes i fire måneder gennem deres kræft- og behandlingsforløb. Blandt deltagerne var fem mænd og fire kvinder...