Stofmisbrug og ADHD

Nichlas Permin Berger | Aug 2019 | Psykiatri |

Nichlas Permin Berger
forsker,
Viden til Velfærd,
Det Nationale Forsknings-
og Analysecenter for Velfærd

Lars Fynbo
seniorforsker,
Viden til Velfærd,
Det Nationale Forsknings-
og Analysecenter for Velfærd

Personer med psykisk sygdom udvikler oftere stofmisbrug end personer, der ikke har psykisk sygdom, og personer med stofmisbrug har større sandsynlighed for at udvikle psykisk sygdom end personer, der ikke har stofmisbrug.  Samtidig virker social stofmisbrugsbehandling mindre effektiv, når personen, der får behandling, også er diagnosticeret med eller har symptomer på psykisk sygdom. Endelig viser alle nyere opgørelser, at patienter med såkaldte dobbeltdiagnoser er stærkt overrepræsenterede i den sociale stofmisbrugsbehandling. Både i forhold til prævalens og kompleksitet er personer med både psykisk sygdom og stofmisbrug således særligt udsatte. I Danmark ligger ansvaret for at tilbyde behandling af stofmisbrug og psykisk sygdom hos to forskellige myndigheder (aktuelt hos henholdsvis Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet). Denne organisatoriske opdeling af myndighedsansvaret har traditionelt medført, at personer med dobbeltdiagnoser først tilbydes social stofmisbrugsbehandling frem for psykiatrisk udredning, som omvendt først påbegyndes efter opnåelse af stoffrihed. I praksis betyder opdelingen imidlertid, at dem, som ikke er i stand til at opnå stoffrihed heller ikke bliver psykiatrisk udredt.  Denne artikel fokuserer specifikt på sammenfaldet mellem stofmisbrug og ADHD, som ifølge nyere opgørelser er den oftest forekommende psykiske lidelse blandt personer med stofmisbrug. Samtidig udgør ADHD i kraft af symptomerne en særlig kompleks udfordring både for vedkommende selv og for andre indskrevet i det samme behandlingscenter samt endelig for de sociale stofmisbrugsbehandlere, der står for den praktiske udførelse af behandlingen.  Artiklen tager sit udgangspunkt i forskningsprojektet ”Effektive metoder til misbrugsbehandling af borgere med ADHD”.1 Projektet er bevilliget af Socialstyrelsen og gennemført af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd i 2018-2019. Projektet består af en systematisk søgning af litteratur om effekter af metoder til stofmisbrugsbehandling af personer med ADHD, som blev lagt til grund for en uddybende kvalitativ analyse, hvor danske og udenlandske eksperter, kommunale aktører og social- og sundhedsfaglige praktikere blev interviewet....