Lungekræftpatienter med vægttab ændrer spisevaner under første-linje behandling

Andreas Carus | okt 2019 | Lungekræft | Lungemedicin | Onkologi |

Andreas Carus
overlæge, ph.d.,
Onkologisk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital

Randi Tobberup
ledende klinisk diætist, cand.scient.
i klinisk ernæring, ph.d.-studerende,
Center for Ernæring
og Tarmsygdomme,
Aalborg Universitetshospital

Mange patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) oplever utilsigtet vægttab før diagnosen stilles, og kan ligeledes opleve det under behandlingsforløbet. Vægttab er ofte multifaktorielt og kan blandt andet relateres til tumorvækst og cancer-relateret inflammation.1  Bivirkninger til antineoplastisk behandling vil også have betydning på forskellige tidspunkter i forløbet, herunder kvalme, opkastninger, smagsændringer med videre. Vægttab kan have negativ indvirkning på patienternes livskvalitet, men kan også nedsætte respons på antineoplastisk behandling, øge bivirkninger til behandling og nedsætte overlevelsen.2 Der er kun sparsom viden om NSCLC-patienters -kostindtag over et behandlingsforløb (longitudinelt), herunder om der sker ændringer i hvilke fødeemner, der foretrækkes. Ny viden om dette kan i sidste ende guide vejledningen af patienterne i hvilke fødeemner, der bør fokuseres på.  Formålet med studiet var at afdække eventuelle longitudinelle ændringer og forskelle i næringsindtag og fødevareemner ved NSCLC-patienter med og uden vægttab. Studiedesign Et observationsstudie blev gennemført hos NSCLC-patienter under de første tre behandlinger af førstelinje på Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital i 2017.3 Patienter i et forløb med kurativt intenderet strålebehandling samt konkomitant kemoterapi eller palliativ antineoplastisk behandling med kemoterapi eller immunterapi blev konsekutivt screenet og inkluderet.  Patienterne fulgtes fra første behandling til første statussamtale (enten efter ni eller 18 ugers behandling afhængig af behandlingsmodalitet). Vægtændringer blev noteret og kostindtaget undersøgt ved 24-timers recall-metode ved første serie, anden serie og første statussamtale efter tredje serie. Vægttab blev defineret som ≥2%. Fødevarerne blev kodet og klassificeret i 15 fødevareemner.  Resultater I alt blev 186 patienter screenet og 62 inkluderet. 21 patienter forblev vægtstabile, 18 patienter tabte i kropsvægt og 23 patienter oplevede perioder med vægttab og vægtstigning. I alt gennemførte 43 patienter studiet. Indtag af energi, fedt og kulhydrat forblev uændret under studiet både hos patienter med vægttab (n = 21) og uden vægttab (n = 18), men store individuelle forskelle blev observeret.  En statistisk, men...