Potentialet i Patient Rapporterede Outcome (PRO) – et værktøj til at individualisere opfølgningen af kvinderbehandlet for brystkræft

Cathrine Lundgaard Riis | okt 2019 | Brystkræft | Onkologi |

Cathrine Lundgaard Riis
læge, ph.d.-studerende,
Onkologisk Afdeling,
Vejle Sygehus

Tidlig diagnostik samt effektive og konsekutive behandlingsregimer har forbedret overlevelsen for patienter med en brystkræftdiagnose. Aktuelt er fem-års overlevelsen for danske kvinder 87% (NORDCAN). Multimodale og aggressive behandlingsregimer efterlader dog et aftryk i psyke og krop. Senfølg-er er blevet lige så komplekse og varierede i udtryk som behandlingsforløbene. Håndtering af langtidseffekter hos helbredte kvinder bør derfor også tænkes ind som en del af det onkologiske speciale.1  Hvad er PRO Patient Rapporterede Outcome (PRO) er data rapporteret direkte af patienten om patientens helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau.2 PRO-data skal ikke forveksles med tilfredshedsundersøgelser, som fokuserer på en patients samlede oplevelse snarere end det specifikke udfald af en behandling eller intervention.  Anvendelsen af PRO kan med fordel opdeles i en passiv og en aktiv form. Den passive anvendelse er mest udbredt og kan også betegnes som PRO-data anvendt på populationsniveau. Det være sig som endepunkt i forskning, monitoreringsdata til kliniske databaser eller som kvalitetsindikator. Lidt populært kan man sige, at den passive anvendelse ikke kommer den patient, der rapporterer data, til gode her og nu, men først er gavnligt for næste patient i rækken. Den aktive anvendelse foregår på individniveau og kræver involvering af klinikere og plejepersonale. Her er målet, at de rapporterede outcomes skal indgå i behandlingen af den pågældende patient, som har brugt tid på at levere data.  PRO kan bruges aktivt til at screene for plejebehov, rehabiliteringsbehov, detektere behov for psykologbistand, fysioterapi og så videre samt generelt til at målrette samtalen mellem kliniker og patient til det, der fylder mest for patienten. I denne kontekst er timingen mellem rettidig indsamling af relevante PRO og meningsfuld inkorporering i den kliniske arbejdsgang altafgørende for nytteværdien.3  Teknologiske fremskridt indenfor software og hardware gør denne koordinering nemmere og nemmere, idet patienterne kan tilgå elektroniske adaptive spørgeskemaer via...