Kognitive vanskeligheder som følge af kemobehandling

Ali Amidi | okt 2019 | Almen praksis | Brystkræft | Onkologi |

Ali Amidi
adjunkt i neurovidenskabelig psykologi, ph.d.,
Psykologisk Institut,
Aarhus Universitet & Enhed for Psykoonkologi
& Sundhedspsykologi (EPoS),
Aarhus Universitetshospital

Josefine Danielsen
stud.cand.psych.,
Psykologisk Institut,
Aarhus Universitet

Kognitive vanskeligheder er en hyppigt rapporteret problemstilling blandt brystkræftpatienter umiddelbart efter en kræftdiagnose og under den efterfølgende behandling. Begreber som ”kemohjerne” eller ”kemotåge” anvendes ofte af patienterne til at beskrive disse vanskeligheder, som inkluderer nedsat koncentrationsevne, forringet hukommelse, problemer med at finde de rigtige ord samt udfordringer med planlægning, overblik og beslutningstagning.  Kognitive vanskeligheder i forbindelse med kræft og dets behandling kan have stor negativ indvirkning på patienternes evne til at klare hverdagen, herunder arbejds- og familielivet, sociale relationer og andre almindelige hverdagsaktiviteter.  Alligevel er begrebet fortsat ikke tilstrækkeligt anerkendt i Danmark, hvorfor patienterne ofte føler, at de ikke bliver hørt eller hjulpet tilstrækkeligt med deres udfordringer, hvilket kan føre til store frustrationer. I tråd med dette er formålet med denne artikel at give et kort overblik over den stigende forskning vedrørende kognitive vanskeligheder efter kræft og kræftbehandling.  Hvad er kognitive funktioner? Kognition er en overordnet betegnelse for alle de mentale processer, hvorunder mennesker oplever, behandler, oplagrer og anvender meningsfuld information om deres omverden, om andre mennesker og om sig selv. Kognitive vanskeligheder kan derfor komme til udtryk på forskellige måder og i mange forskellige kontekster.  I praksis opdeles kognition traditionelt i forskellige funktionelle domæner, der til dels afspejler hjernens anatomiske og hierarkiske organisering. Eksempler på sådanne kognitive domæner er årvågenhed, mentalt tempo, opmærksomhed, arbejdshukommelse, hukommelse, sprog og eksekutive funktioner. Sidstnævnte domæne betegner det øverste niveau af kognition og er et samlebegreb for forskellige kontrolfunktioner, der kommer til udtryk gennem intentionalitet, planlægning, udførsel af komplekse handlinger, selvmonitorering og adfærdsregulering.  Indenfor neuropsykologien er der udviklet standardiserede testværktøjer med tilhørende populationsnormer med henblik på effektivt og validt, at kunne vurdere og evaluere forskellige aspekter af de kognitive funktioner. Disse metoder har været basale for den viden, som vi i dag har om kognitive vanskeligheder efter kræft og kræftbehandling.  Forskning De første videnskabelige...