ASH 2019: Daratumumab, i kombination med lenalidomid bortezomib og dexamethason

Best Practice Nordic | Dec 2019 | Hæmatologi |

Daratumumab, et humant IgGκ-monoklonalt antistof, der er målrettet mod CD38, og godkendt som monoterapi og i kombination med standardbehandling ved myelomatose. Randomiserede studier har vist, at DARZALEX®medfører en signifikant forbedret responsrate, responsdybde inklusiv MRD-negativitet og progressionsfri overlevelse hos nydiagnosticeret patienter med myelomatose samt hos patienter med tilbagefald. I dette fase II-studie evalueres behandling med daratumulab i kombination med lenalidomid bortezomib og dexamethason hos nydiagnosticerede patiuenter med myelomatose som er berettiget til stamcellebehandling. Studiet viser, at kombinationsbehandling med daratumulab signifikant forbedrer responsrate og dybden af respons samt graden af MRD-negativitet https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper123465.html