Inflammatorisk tarmsygdom, immunsupprimerende behandling og risiko for infektioner

Johan Burisch | Apr 2020 | Gastroenterologi |

Johan Burisch
læge, ph.d.,
Gastroenheden,
Medicinsk Sektion,
Amager og Hvidovre Hospital

Klaus Theede
overlæge, ph.d.,
Gastroenheden,
Medicinsk Sektion,
Amager og Hvidovre Hospital

Inflammatorisk tarmsygdom er ikke i sig selv forbundet med øget infektionsrisiko, men den immunmodulerende behandling medfører generelt en øget risiko for både bakterielle og virale infektioner. Det kan også have betydning under den aktuelle epidemi, hvor der kan være en øget risiko for et kompliceret COVID-19-sygdomsforløb, hos patienter med immunmodulerende behandling. En vejledning udsendt af Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi anbefaler, at man fastholder behandlingen under epidemien, men at IBD-patienterne, fordi de er særligt udsatte, indskærpes at være ekstra opmærksomme på smitteforebyggelse og håndhygiejne. Inflammatorisk tarmsygdom er, på trods af den underliggende dysregulering af det innate immunsystem, ikke som sådan forbundet med en øget risiko for infektioner. Derimod bliver patienterne immunsvækkede, og de har derved risiko for alvorlige infektioner samt opportunistiske infektioner af den behandling, de får, først og fremmest ved brug af prednisolon, thiopuriner, methotrexat og biologiske lægemidler, herunder antistoffer mod tumor nekrose faktor alfa (anti-TNF-alfa).1 Hver gruppe af lægemidler medfører en øget risiko for infektioner, men hvor meget præcis den risiko øges varierer mellem lægemiddelgrupperne og er svær at kvantificere. Dog må man antage, at immunsvækkelsen øges ved kombination af flere lægemidler. For eksempel fandt man i et internationalt studie, at den relative risiko for opportunistiske infektioner steg fra an odds ratio på 2,9 (95% CI: 1,5 - 5,3) ved brug af et immunmodulerende lægemiddel til 14,5 (95% CI: 4,9 - 43) ved brug af to eller flere immunmodulerende lægemidler.2 I TREAT-registeret, hvor man monitorerede komplikationer til immunmodulerende lægemidler hos patienter med Crohn’s sygdom i Nordamerika, fandt man, at brug af prednisolon samt at have ”moderat”-svar på et spørgsmål om sygdomsaktivitet var forbundet med en odds ratio på over 2 for at få en alvorlig infektion. I samme justerede analyse var infliximab ikke associeret med en signifikant øget risiko.3 I det hidtil største studie af risikoen for...