ADHD hos førskolebørn og tidlige indsatser med forældretræning

Anne-Mette Lange | Jun 2020 | Almen praksis | Psykiatri |

Anne-Mette Lange
klinisk psykolog,
Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Forskningsafsnit,
Aarhus Universitetshospital - Skejby

Per Hove Thomsen
professor, ovl., dr.med,
Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Forskningsafsnit,
Aarhus Universitetshospital - Skejby

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, som forekommer hos 3-5% af alle børn og medfører funktionsnedsættelse,hvilket har betydning for barnet både i hjemmet, i børnehaven og i skolen. ADHD varer for de fleste ved ind i voksenlivet. En tidlig behandlingsindsats allerede i førskolealderen giver et bedre grundlag for barnets udviklingog mindsker dårlige følger af ADHD. Her spiller forældretræning en vigtig rolle, men da børnene også har udfordringer udenfor hjemmet, skal forældretræningen kombineres med en indsats i daginstitutionen eller, i de sværere tilfælde, eventuelt med medicinsk behandling.   ADHD er den hyppigst forekommende udviklingsforstyrrelse i barndommen, med en anslået forekomst på ca. 3-5%.1 Kernesymptomerne består af vedvarende uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet, som medfører funktionsnedsættelse for barnet både i hjemmet og i daginstitutionen/skolen. ADHD opstår ofte i tidlig barndom og varer for en stor andel ved gennem ungdomsårene2 og i voksenlivet.3 Der er stor genetisk risiko forbundet med ADHD,4 hvor et komplekst samspil mellem genetiske varianter og miljømæssige faktorer påvirker hjernens udvikling og måden, hvorpå ADHD-symptomerne udtrykkes hos den enkelte.5,6 Heterogeniteten i årsagsmekanismerne ved ADHD er reflekteret i heterogeniteten i, hvordan symptomerne påvirker den enkelte og hvilke følgevirkninger, der opstår. Symptomer på ADHD hos førskolebørn ses i form af ekstrem overaktivitet, nedsat impulshæmning og opmærksomhedskontrol,7 problemer med emotions- og adfærdsreguleringog hyppige raserianfald. ADHD i førskolealderen er ofte ledsaget af komorbiditet såsom angst og oppositionel adfærdsforstyrrelse.8 Der ses ofte afvigelser indenfor andre neuroudviklings-funktioner herunder kognitive, neuropsykologiske og sproglige funktioner,9 og barnets førskolefærdigheder er typisk betydeligt forsinkede i forhold til jævnaldrende, når de begynder i skolen.10 ADHD har negative følgevirkninger Børn og unge med ADHD - særligt børn med tidlige tegn på ADHD2 - har gennem hele livet risiko for at udvikle en række negative følgevirkninger - for eksempel i form af faglige og sociale nederlag,10 manglende uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, misbrug og anden psykiatrisk komorbiditet og kriminalitet.11-13 Omkostningsbyrden af ADHD overstiger alle andre børnepsykiatriske...