”Det er to verdener” – tværsektorielt samarbejde mellem sygeplejersker i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse af skrøbelige ældre patienter

Helle Vendel Petersen | Jun 2020 | Sygeplejersken |

Helle Vendel Petersen
seniorforsker, sygeplejerske, ph.d.,
Klinisk Forskningscenter,
Amager og Hvidovre Hospital

Vibeke Nørholm
seniorforsker, sygeplejerske, ph.d.,
Klinisk Forskningscenter,
Amager og Hvidovre Hospital

Når ældre patienter med komplekse pleje- og behandlingsbehov indlægges kortvarigt, øges risikoen for forværring og genindlæggelse. Kontinuitet i pleje og behandling i overgangen mellem hospital og hjem fordrer derfor en optimering af samarbejde/information mellem sektorerne. Interviews med sygeplejersker viser, at de opfatter hospitalet og hjemmesygeplejen som to forskellige verdener med forskellige kulturer og forståelse af, hvad der bør prioriteres. Sygeplejerskerne vil gerne have et godt samarbejde over sektorgrænserne, men samarbejdet er besværet af manglende kendskab til den anden sektors måde at arbejde på, og mange af de konflikter, der opstår i det tværsektorielle samarbejde kan tilskrives en grundlæggende forskellig opfattelse af, hvad sygepleje er. Korte indlæggelser af skrøbelige ældre patienter med komplekse pleje- og behandlingsbehov øger risikoen for hurtig forværring efter udskrivelsen og eventuelt genindlæggelse.1 For at sikre sammenhæng og kontinuitet i pleje og behandling i overgangen mellem hospital og hjem, er det af stor betydning, at samarbejdet og udveksling af information på tværs af sektorerne fungerer optimalt.2 Som en del af sundhedsaftalen3 er der udfærdiget en kommunikationsaftale mellem hospitaler og kommuner vedrørende borgere med behov for kommunale sundhedsydelser, ligesom der er indført organisatoriske tiltag i form af for eksempel udskrivningskoordinatorer, liason sygeplejersker og følge-hjem teams i kommuner og på hospitaler. Kommunikationsaftalen er elektronisk understøttet af MedCom-standarderne (tabel 1), der er udviklet med henblik på at understøtte det gode patientforløb. Kommunikationsaftalen blev offentliggjort første gang i 2012 og er siden revideret, senest i 2019. I et større forskningsstudie, hvor vi har undersøgt sygeplejerskers perspektiver på og opfattelser af, hvad der karakteriserer kommunikationen mellem sygeplejersker på hospital og i hjemmesygeplejen, fandt vi, at standarder for kommunikation og elektroniske kommunikationssystemer som MedCom ikke understøtter kommunikation i den ønskede grad.4 De involverede sygeplejersker gav samtidig udtryk for, at der var mere på spil end bare det organisatoriske i deres samarbejde. Det var derfor vigtigt at...