MEDtalk: Kortlægning af genom og PD-L1 ekspresion ved malignt pleuralt mesotheliom

Best Practice Nordic | Jun 2020 | ASCO20 Virtual |

I dette studie er tumorer fra 22 patienter med malignt pleuralt mesotheliom blevet analyseret i forhold til at kortlægge de genetisk mutationer samt PD-L1 ekspressionen. I studiet præsenteres resultatet af next generation sequencing på 592 gener. I denne MEDtalk redegør Jens Benn Sørensen, overlæge, onkologisk klinik, Rigshospitalet, for de hyppigst forekommende mutationer samt det fund, at flere tumorer er PD-L1 negative ved malignt mesotheliom end sammenlignet ved ikke-småcellet lungecancer.