Stressdiagnoser og risikoen for demens

Sabrina Islamoska | Aug 2020 | Almen praksis | Psykiatri |

Sabrina Islamoska
forsker, ph.d.,
Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Københavns Universitet

Stress og demens er hyppige folkesygdomme, som kan påvirke livskvaliteten for patienter og pårørende og føre til store omkostninger for samfundet. Der er vist en sammenhæng mellem selvrapporteret stress og risiko for demens, men ny forskning viser også, at personer diagnosticeret med stress midt i livet har større risiko for demens senere i livet. Stress kan behandles og bør anerkendes som en risikofaktor for demens. Befolkningstallet i verden vokser i takt med, at middellevetiden stiger.1 Samtidigt stiger hyppigheden af aldersrelaterede kroniske sygdomme, herunder demenslidelser.2 Demens er en af de største sygdomsbyrder i verden med næsten 50 millioner demenspatienter i 2015, og antallet forventes at fordobles hvert 20. år.2,3 I Danmark er antallet af incidente demenstilfælde faldet siden 2003, men antallet af personer, der lever med demens, er steget i perioden 1996-2015. Dette kan blandt andet forklares ved, at vi i dag generelt lever længere.4 Efterhånden som demenslidelsen udvikler sig, bliver de kognitive funktioner i hjernen påvirket i sådan en grad, at patienten bliver mere afhængig af pleje og hjælp til hverdagsaktiviteter.4 Dette fører også til store omkostninger for samfundet i form af medicinomkostninger og pleje.2 Selvom demens er uhelbredelig, er det ikke umuligt at forebygge eller forsinke demensdebut, hvis man sætter ind over for kendte risikofaktorer.3 Definition af stressdiagnoser Stressdiagnoser omfatter dysfunktionelle reaktioner på alvorlig eller vedvarende stress, som kan påvirke individuelle coping-mekanismer og føre til problemer med den sociale funktionsevne.4 International Classification of Diseases (ICD) definerer stressdiagnoser som akutte belastningsreaktioner, posttraumatiske stresslidelser (PTSD), tilpasningsreaktioner, samt andre eller uspecificerede reaktioner på alvorlig stress (ICD: F43.x).4 Stressdiagnoserne identificeres ved forekomst af en eller to årsager, herunder en belastende livsbegivenhed af usædvanlig karakter, der fører til en stressreaktion. Det kan også være en væsentlig livsforandring, som fører til vedvarende og ubehagelige omstændigheder med tilpasningsreaktion som følge.4 I perioden 1995-2011 fik 101.663 voksne personer i Danmark en...