Ubalance mellem indsats og belønning i arbejdet og risiko for udvikling af type 2-diabetes – en national kohorteundersøgelse i Danmark

Mads Nordentoft | Aug 2020 | Almen praksis | Diabetesskolen | Psykiatri |

Mads Nordentoft
post doc.,
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

I de seneste år har dårligt psykosocialt arbejdsmiljø i stigende grad været betragtet som en mulig risikofaktor for udvikling af type 2-diabetes. Udvikling af type 2-diabetes som følge af stressorer på jobbet er formentlig resultatet af et samspil af neuroendokrine, biologiske og psykofysiologiske forstyrrelser, samt adfærdsændringer forbundet med insulinsensitivitet og insulinresistens. Blandt danskere i erhverv var især en oplevet ubalance mellem indsats og belønning forbundet med en højere diabetes-risiko. Studier bør fremover undersøge, hvordan man - ved at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø, for eksempel ved at se på medarbejderens oplevelse af et misforhold mellem indsats og belønning - potentielt kan forebygge udvikling af type 2-diabetes. Type 2-diabetes er et stigende problem for folkesundheden. I de seneste år har psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og potentielt stressfremkaldende arbejdsmiljøforhold været diskuteret som mulige risikofaktorer for udvikling af type 2-diabetes.1,2 Potentielle mekanismer mellem stressorer i arbejdet og udviklingen af type 2-diabetes involverer sandsynligvis et komplekst samspil af neuroendokrine, biologiske og psykofysiologiske forstyrrelser samt helbredsrelaterede adfærdsændringer, som er forbundet med insulinsensitivitet og insulinresistens.2 I store internationale meta-analyser af prospektive studier er den konceptuelle model ”job strain” - defineret som kombinationen af høje krav og lav kontrol/indflydelse i arbejdet - blevet forbundet med en øget risiko for udvikling af diabetes.3-5 Lange arbejdstider,6 jobusikkerhed7 samt mobning og vold på arbejdspladsen8 er også blevet forbundet med en øget diabetes-risiko . En anden udbredt konceptualisering af arbejdsmiljørelaterede stressorer er modellen for forholdet mellem indsats og belønning (effort-reward imbalance model), hvor en ubalance mellem disse to ting er defineret som en manglende balance mellem den indsats, man oplever at yde, og den belønning man oplever at modtage til gengæld, for eksempel i form af manglende anerkendelse eller lav jobsikkerhed. Sammenhængen mellem ubalance i forholdet indsats/belønning i arbejdet og risikoen for diabetes er dog mindre belyst i litteraturen, sammenlignet med andre potentielle stressorer i arbejdet, og tidligere...