Immunterapi i kombination med kemoterapi som førstelinjebehandling til inoperabelt malignt pleuralt mesotheliom

Jens Benn Sørensen | Aug 2020 | ASCO20 Virtual | Onkologi |

Jens Benn Sørensen
overlæge, dr.med. MPA,
associeret professor,
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Kombination af kemoterapi og immunterapi, håber vi, har en fremtidig plads i behandlingen af malignt pleuralt mesotheliom. Denne behandlingsform skal dog vurderes i klinisk randomiserede undersøgelser, før den kan indføres i den daglige klinik. Patrick M. Forde, professor ved Johns Hopkins School of Medicine i Baltimore, præsenterede ved årets virtuelle ASCO-kongres et fase 2-studie, der har undersøgt behandlingen af inoperabelt malignt pleuramesotheliom med PD-L1-hæmmeren durvalumab i kombination med cisplatin og pemetrexed.1 Patienterne blev behandlet med seks serier af durvalumab i kombination med kemoterapi, hvorefter de blev behandlet med durvalumab i op til et år. I alt blev 55 patienter inkluderet, hvoraf 75% havde den epiteliale histologiske type. Ved behandlingen opnåede patienterne en median-overlevelse på 21 måneder. Studier, der har undersøgt kemobehandling i kombination med cisplatin og pemetrexed, har opnået en median overlevelse på omkring 14 måneder. Selvom vi ikke direkte kan sammenligne studierne, så kan forskellen alligevel indikere en mulig, forbedret median-overlevelse. Undersøgelsen viste en responsrate på 56% ved den kombinerede behandling af immunterapi og kemoterapi. Responsraten ved behandling med cisplatin og pemetrexed har for flere studier ligget mellem 20 og 40%. Også her skal man være påpasselig med at lave en direkte sammenligning. Ikke desto mindre kan resultaterne indikere en mulig forbedret responsrate. Ved ASCO-kongressen i 2018 blev der fremlagt data fra et australsk studie, ”Dreams-studiet”, hvor 31 patienter blev inkluderet under samme behandlingsregime. Dette studie viste en responsrate på 65% og bidrager dermed til den faglige vurdering af, at behandlingen har potentiale til at forbedre prognosen. Konklusion Resultaterne tyder på, at kombinationen af kemoterapi og immunterapi har en fremtidig plads i behandlingen af malignt pleuralt mesotheliom, hvilket vi håber, at det har. Før denne behandling dog kan indføres i den daglige klinik, skal behandlingen vurderes i klinisk randomiserede undersøgelser.