Hvad betyder mødrenes funktionsniveau for børn med ADHD – og hvad bestemmer mødrenes funktionsniveau?

Pernille Darling Rasmussen | Aug 2020 | Almen praksis | Psykiatri |

Pernille Darling Rasmussen
speciallæge i børne- og
ungdomspsykiatri, ph.d.,
Hejmdal Privathospital,
Psykiatrisk Forskningsenhed,
Region Sjælland

Ole Jakob Storebø
seniorforsker, professor,
Børne- og Ungdoms-
psykiatrisk Afdeling,
Region Sjælland,
Institut for Psykologi, SDU

ADHD er én af de mest almindelige børne- og ungdomspsykiatriske lidelser, og vi ved stadig ikke nok om, hvordan vi skal behandle tilstanden for at forbedre langtidsprognosen. I dette studie har vi fokuseret på mødrene, da tidligere studier har peget på forældre-barn relationen som et muligt mål for udvikling af nye interventioner. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er én af de mest almindeligt stillede diagnoser i børne- og ungdomspsykiatrien.1 Det er en heterogen tilstand med en ætiologi og en udvikling over tid, som ikke er fuldt forstået.2 Selvom vi ved, at både genetiske og miljømæssige faktorer har betydning, er der stadig betydelig uklarhed om, hvad der afgør langtidsprognosen. Det kan være en del af forklaringen på, at diagnosen også udsættes for kritik og endda i nogle kredse helt betvivles.3 Der er en del evidens, som understøtter, at en dimensional forståelse af diagnosen kan være mere valid end den nuværende kategorielle.4 Men uanset disse uklarheder, er det væsentligt, at vi forholder os til, at en betydelig andel af børn, diagnosticeret med ADHD, vil have et persisterende lavt funktionsniveau ind i voksenalderen - også selvom kernesymptomerne er umiddelbart velbehandlede.5 Vi ved dog også, at en del med ADHD udvikler sig til velfungerende voksne, men vi ved ikke ret meget om, hvad der afgør, om det går i den ene eller anden retning.6 Studier af medicinsk behandling ser ikke ud til at kunne levere hele forklaringen på, hvorfor nogle med ADHD klarer sig fint og andre ikke.7 Det, vi ved, er primært fra studier, der undersøger effekten af medicin på den korte bane (det vil sige de første 12 uger), hvorimod vi ved meget lidt om, hvorvidt behandlingen hjælper på den længere sigt.8 Hertil kommer studier, som antyder, at forældres funktionsniveau kan have betydning for børnenes behandlingsrespons, men begrebet ”funktionsniveau” har ikke nogen klar definition. I mange studier...