Skandinavisk studie viser lovende resultater for patienter med småcellet lungecancer

Peter Meldgaard | Aug 2020 | ASCO20 Virtual | Onkologi |

Peter Meldgaard
overlæge,
Kræftafdelingen,
Aarhus Universitetshospital

Småcellet lungecancer er en meget alvorlig sygdom. Kemoterapi tilbydes ofte, men har dog ofte kun en kortvarig effekt. Kombineres det imidlertid med intenderet strålebehandling, medfører det en signifikant forbedring af overlevelsen. På sigt kan behandlingsprincipperne således ændres for denne gruppe af patienter. Småcellet lungecancer er en sygdom med en meget alvorlig prognose. Rutinemæssigt tilbyder vi kemoterapi, der dog ofte kun har en kortvarig effekt, hvorfor der er en meget høj risiko for, at sygdommen progredierer. Hos nogen sker dette allerede få måneder efter kemobehandlingen. Patienter med begrænset sygdom – det vil sige alene tumor i lunge og begrænset til thoraxhulen – behandles rutinemæssigt med kemoterapi kombineret med intenderet strålebehandling. Hensigten med den kombinerede behandling er, at kemoterapien skal behandle eventuelle metastaser, der på det pågældende tidspunkt ikke er diagnosticeret – stråleterapien gives som kurativ behandling. I dag er det dog kun 25-30% af alle patienterne, der kureres ved denne kombinerede behandling. På dette års virtuelle ASCO-kongres præsenterede Bjørn Henning Grønberg, professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges Teknisk-naturvitenskabelige universitet, NTNU, Trondheim, samt overlege ved Kreftklinikken, St. Olavs Hospital, også i Trondheim, Norge, resultater fra et skandinavisk studie, der har undersøgt to-års-overlevelsen ved en mere intensiv strålebehandling af småcellet lungecancer.1 Metode og endpoints Rutinemæssigt gives strålebehandlingen i dag som 45 Gy i 30 fraktioner, svarende til to strålebehandlinger dagligt i 15 dage. I det omtalte studie sammenlignes standardbehandlingen med stråleterapi givet som 60 Gy to gange dagligt i 20 dage. Studiet havde to-årsoverlevelsen som det primære endpoint ved henholdsvis standardbehandling og en højere stråledosis og stråleintensitet. De sekundære endpoints var toksicitet, repsonsrate, progressionfri overlevelse samt overall survival. Kemoterapien var for begge grupper af patienter standardbehandling bestående af cisplatin 100 mg/m2 i.v. eller carboplatin AUC 5-6 i.v. dag 1, kombineret med etoposid 100 mg/m2 i.v. dag 1-3. Kemoterapien blev givet...