T-score – et nyt og bedre redskab til prognosticering af tumorkontrol og overlevelse efter strålebehandling af lokal avanceret cervix cancer

Jacob Christian Lindegaard | Sep 2020 | Onkologi |

Jacob Christian Lindegaard
Overlæge, dr.med.,
Kræftafdelingen,
Aarhus Universitetshospital

Prognosticeringen af patienter med lokal avanceret cervix cancer (LACC) har været baseret på gynækologisk undersøgelse i henhold til FIGO. Man har fra 2018 medtaget billeddiagnostik i prognosticeringen. Hos 400 patienter, som har fået kemo-/stråleterapi og brachyterapi, er det lykkedes at integrere objektive fund fra klinisk undersøgelse og MR-scanning i en såkaldt T-score. Dette nye redskab kan blandt andet bruges til at individualisere behandlingen. Antallet af nye patienter i Danmark med livmoderhalskræft har de seneste 20 år ligget stabilt på ca. 400 patienter pr. år. En årsag hertil er, at effekten af vaccination mod HPV først forventes om flere årtier. Omkring halvdelen af patienterne diagnosticeres i et tidligt stadium og kan opereres, medens ca. 150-175 af patienterne har lokal avanceret cervix cancer (LACC) og tilbydes kurativt intenderet strålebehandling inkluderende samtidig kemoterapi og indvendig strålebehandling (brachyterapi). Patienter med metastatisk sygdom tilbydes levetidsforlængende kemoterapi - eventuelt i kombination med palliativ strålebehandling. Overlevelsen efter kurativt intenderet strålebehandling udviser stor variation (20-90%) afhængig af en række kendte og ukendte faktorer. Gennem de seneste 15 år har man, ved brug af moderne strålebehandling og ikke mindst MR-vejledt brachyterapi, kunnet forbedre behandlingen, hvorved 90-95% af alle patienterne opnår lokal kontrol med få bivirkninger.1,2 Desværre har dette kun haft moderat indvirkning på overlevelsen, idet de patienter, der før døde med ukontrolleret lokal sygdom, nu lever længe nok til at udvikle metastaser uden for bækkenet. Den kliniske beslutning om behandlingsteknik er i høj grad baseret på udbredning og størrelse af svulsten ved gynækologisk undersøgelse før behandling (jf. den internationale klassifikation af stadieinddeling, som er bestemt af Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique (FIGO)), mens billeddiagnostik (MR og PET-CT) spiller en sekundær rolle. Ved den seneste revision af FIGO i 2018 har man medtaget billeddiagnostik blandt andet i forhold til lymfeknudespredning, men herved overskygges betydningen af en række prognostiske faktorer...