Tiden efter psykiatrisk udskrivning er en højrisikoperiode for hjemløshed

Sandra Feodor Nilsson | Sep 2020 | Psykiatri | Psykiatri, Neurologi & Multipel sklerose |

Sandra Feodor Nilsson
postdoc.,
ph.d. Copenhagen Research Center
for Mental Health – CORE;
Psykiatrisk Center København,
Region Hovedstadens Psykiatri

Hjemløshed er hyppigere efter en psykiatrisk indlæggelse og særligt blandt mænd. Risikoen øges desuden, hvis patienten har et misbrug eller også har været hjemløs før indlæggelsen. Et tværfagligt samarbejde, hvor fokus rettes mod patientens sociale udfordringer, og hvor der gøres en aktiv indsats for at hjælpe patienten med en optimal udskrivning efter indlæggelse formodes at kunne bidrage markant til at forebygge samt reducere hjemløshed. Risikoen for hjemløshed er betydeligt forøget i året efter udskrivning fra en psykiatrisk indlæggelse. Dette er for nyligt blevet dokumenteret i et stort nationalt registerbaseret studie. Særligt misbrug øger risikoen for hjemløshed. Mænd og kvinder med misbrug har henholdsvis syv og 13 gange så stor risiko for at opleve hjemløshed, som patienter med depression. Også tidligere hjemløshed er en vigtig risikofaktor for hjemløshed i året efter udskrivning.1 Manglende evidens, kompliceret studiepopulation og unikke danske registerdata Vi ved, at alvorlig psykisk sygdom og hjemløshed ofte hænger sammen.2-4 En nyligt publiceret systematisk review og meta-analyse gjorde det samtidig klart, at der var mangel på studier, som belyste risiko for hjemløshed efter psykiatrisk indlæggelse.4 Det skyldes formentlig i høj grad vanskelighederne ved at undersøge hjemløse. Enkelte studier fra Canada og USA har peget på, at denne overgangsperiode er forbundet med forøget risiko for hjemløshed,5-7 men studierne er ikke direkte sammenlignelige med danske forhold, fordi de baserer sig på geografisk meget afgrænsede områder og ret få personer. Antallet af hjemløse har i perioden 2009-2017 været stigende i Danmark, og i de seneste par år har tallet været nogenlunde stabilt. Omkring 6.400 personer så ud til at være hjemløse i en given uge i januar i 2019.8Hjemløshed placeres i den ekstreme ende af skalaen for social ulighed i sundhed i højindkomstlande sammen med andre minoritetsgrupper som misbrugere, sexarbejdere og fængselsindsatte.9 Mortalitetsraten blandt hjemløse er for henholdsvis mænd og kvinder i gennemsnit...