Det amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, godkendte i maj 2019 venetoclax i kmbination med  obinutuzumab som et højeffektiv kemofri behandling med fast dosering over 12 måneder til patienter med kronisk lynfatisk leukæmi. I denne MEDtalk præsenterer Matthew S. Davids, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, resultaterne af en sundhedsøkonomisk vurdering af kombinationsbehandlingen i et amerikansk perspektiv. ...

Kemo-immunoterapi med fludarabin, cyclophosphamid og rituximab (FCR) har været standardterapien for yngre patienter med CLL og er især effektiv hos patienter med IGHV-muteret CLL. Ca. halvdelen af ​​IGHV-muterede patienter er progressionsfrie otte år efter FCR-behandling. På ASH kongressen i 2018 blev de første data fra et fase III-forsøg præsenteret, hvor kemo-immunterapien (FCR) blev sammenlignet ​​ibrutinib ...

Førstelinjebehandling med ibrutinib i kombination med venetoclax repræsenterer en oral, en gang daglig, kemoterapifri behandling, som giver en høj grad af uMRD i både blod og knoglemarv hos patienter med CLL. Sikkerhedsprofilen for kombinationsbehandlingen var i overensstemmelse med kendte bivirkninger for de to behandlinger. Det er forventningen, at studiet med tiden kan give den nødvendige ...

Fase III studiet CASSIOPEIA viste, at behandling med daratumumab i kombination med bortezomib, thalidomid og dexamethason vs behandling med bortezomib, thalidomid og dexamethason viste, at kombinationen med daratumumab signifikant reducerer risikoen for sygdomsprogression og død samt øger forekomsten af komplet respons og graden af MRD. I CASSIOPET-studiet af patienter i af patienter, der indgår i ...

Daratumumab, et humant IgGκ-monoklonalt antistof, der er målrettet mod CD38, og godkendt som monoterapi og i kombination med standardbehandling ved myelomatose. Randomiserede studier har vist, at DARZALEX®medfører en signifikant forbedret responsrate, responsdybde inklusiv MRD-negativitet og progressionsfri overlevelse hos nydiagnosticeret patienter med myelomatose samt hos patienter med tilbagefald. I dette fase II-studie evalueres behandling med daratumulab ...

Ved relaps/refratær myelomatise er den gennemsnitlige overlevelse ved progression af sygdom efter mere end tre behandlinger omkring 13 måneder. Dette indikerer med al tydelighed behovet for nye og mere effektive behabdlinger. I dette studie præsenteres resultaterne ved behandling med stoffet LCAR-B38M – en strukturelt differentieret CAR-T-celleterapi indeholdende et 4-1BB co-stimulatorisk domæne og to BCMA-målrettede enkelt-domæne ...

JNJ-68284528 (JNJ-4528) er en kimærisk antigenreceptor T-celle (CAR-T) terapi, der indeholder to B-cell maturation antigener (BCMA)- targeteret enkelt domæne anstoffer designet til at give aviditet (hvor mange epitoper et antistof kan binde til pr. gang). Et ”first in human”, fase I-studie (LEGEND-2) udført i Kina med en en identisk CAR-T som JNJ-4528, viste et højt ...

Patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) der har tilbagefald efter første- eller anden linje behandling, er i et nyt studie blevet behandlet med en kombination af Venetoclax og Ibrutinib. Hør i denne MEDtalk overlæge Carsten Utoft Niemann fra Rigshospitalet, der til dagligt forsker i dette, fortælle om resultaterne fra studiet, der blev fremlagt til hæmatologikonferencen ASH ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge