I takt med at flere overlever kolorektal cancer, er der kommet tiltagende fokus på opsporing og håndtering af senfølger og styrkelse af patienternes livskvalitet som selvstændigt mål for opfølgningsforløbet. Der er imidlertid en mangelfuld enighed om opfølgningen efter behandling for kolorektal cancer. Der er derfor behov for en mere skræddersyet opfølgning af patienter med kolorektal cancer med fokus på både ...

Pancreascancer er den fjerdehyppigste årsag til kræftrelateret død hos både mænd og kvinder i Europa. De fleste patienter med pancreascancer diagnosticeres i fremskredent stadie. Man har evalueret effekten af postoperativ tillægs-kemoterapi, og i 2007 blev postoperativt Gemcitabin sammenlignet med observation. Hos pancreascancer-patienter, som havde fået kurativ resektion mellem 2011-2016 svarede overlevelsen efter postoperativ Gemcitabin til den, som blev vist i ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge