Lungecancer

BestPractice Nordic følger forskningen inden for både  småcellet OG ikke-småcellet lungecancer (lungekræft) samt malignt pleuralt mesotheliom (lungehindecancer). Førende nationale og internationale kræftforskere skriver artikler til BestPractice Nordic og medvirker desuden i MEDcast og MEDtalks om lungecancer. Emnerne er centreret omkring diagnostik, behandling (immunterapi, kemoterapi, kombinationsterapi, strålebehandling), og patientpleje (symptomer og palliativ behandling og pleje).

Immunterapi som behandling af småcellet lungekræft

Immunterapi er for alvor på vej ind i behandlingen af småcellet lungecancer. Immunterapi har allerede fundamentalt ændret tilgangen til behandlingen af patienter med ikke-småcellet lungecancer (NSCLC), der udgør 85% af alle lungecancer-tilfældene i Danmark. Især har immunterapi med PD-L1-hæmmere vist sig at være effektive behandlingsmuligheder ved såvel lokalt avanceret som dissemineret sygdom.

En række af studier er fortsat i gang for at afklare mulighederne for at anvende immunterapi til patienter med småcellet lungecancer (SCLC) – enten som monoterapi (enkeltstof) eller i kombination med andre typer immunterapi eller kemoterapi.

Læs og lyt til nationale og internationale specialister, der fremlægger de seneste resultater fra både nationale og internationale studier, som undersøger immunterapi som behandling af småcellet lungekræft, herunder studierne:

Den nyeste forskning og best practice inden for lungecancer

Har kombinationsbehandling med kemoterapi og immunterapi en fremtidig plads i behandlingen af metastatisk ikke-planocellulær ikke-småcellet lungecancer?

Nyt studie, præsenteret på WCLC 2020 Virtual Presidential Symposium, viser signifikant effekt af immunterapi med sintilimab kombineret med kemoterapi som føstelinjebehandling af metastatisk ikke-planocellulær ikke-småcellet lungecancer. Se MEDtalk med Jens Benn Sørensen, overlæge ved Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, som præsenterer de nye data og perspektiverer dem i forhold til førstelinjebehandling med pembrolizumab i kombination med kemo.

Se MEDtalken her: Ny potentiel førstelinjebehandling af metastatisk ikke-planocellulær ikke-småcellet lungecancer

 

Har kombinationsbehandling med kemoterapi og immunterapi en fremtidig plads i behandlingen af  inoperabelt malignt pleuramesotheliom?

Patienter, der har den dårligste prognose, kan være kandidater til behandling med immunterapi, når immunterapi bliver godkendt til malignt mesotheliom i Danmark. På årets ASCO-kongres blev data fra et fase II-studie af førstelinjebehandling med durvalumab i kombination med cisplatin og pemetrexed til patienter med avanceret malignt mesotheliom. Læs overlæge ved onkologisk klinik på Rigshospitalet Jens Benn Sørensens faglige perspektivering af de nye data.

Læs artiklen her: Immunterapi i kombination med kemoterapi som førstelinjebehandling til inoperabelt malignt pleuralt mesotheliom

 

Hvordan behandles hjernemetastaser mest optimalt ved lungecancer?

ALEX-studiet har undersøgt alectinib mod crizotinib som førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv, ikke-småcellet lungecancer. Overlevelsesdata for behandling med alectinib viser, at flere end halvdelen af patienterne fortsat er i live efter fem år på trods af, at patienterne på diagnosetidspunktet har fjernmetastaser til flere organer. I denne artikel perspektiverer Peter Meldgaard, overlæge ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, resultaterne.

Læs artiklen her: Targeteret førstelinjebehandling giver opløftende resultater for patienter med ALK-positiv NSCLC

Bør patienter med EGFR-muteret NSCLC, der kan radikalt opereres, tilbydes adjuverende behandling med en EGFR-mutation tyrosinkinasehæmmer?

Patienter med EGFR-muteret NSCLC har en dyster prognose. Således får omkring 75% af patienterne i stadie III tilbagefald inden for fem år efter operationen. Nu er der imidlertid lovende nye data, der viser, at patienter med EGFR-muteret NSCLC, der kan radikalt opereres, bør tilbydes adjuverende behandling med osimertinib, en EGFR-mutation tyrosinkinasehæmmer. I denne artikel gennemgår Peter Meldgaard, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, studiet, hvis resultater han forventer vil ændre valget af adjuverende behandling for denne patientgruppe.

Læs artiklen her: Overbevisende effekt af osimertinib som adjuverende behandling af EGFR-positiv ikke-småcellet lungecancer