Skip to Content

Lovende data for patienter med inoperabel, lokal avanceret stadie III ikke-småcellet lungecancer

Patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) stadium III er inoperable og tilbydes kemoterapi eller strålebehandling med kurativt sigte, hvis patientens performance status tillader det. Imidlertid opnår man ikke en reduktion af relaps ligesom fem-årsoverlevelen på denne behandling er lav. Imidlertid har anti-PD-L1 checkpoint hæmmeren pembrolizumab vist længerevarende klinisk virkning som førstelinje behandling ved metastatisk ikke-småcellet lungekræft, som monoterapi ved PD-L1-positive tumorer og i kombination med kemoterapi uafhængig af PD-L1 status.  

Disse kliniske data er baggrunden for KEYNOTE 799, hvor effekt og sikkerhed ved behandling med pembrolizumab som førsteline-behandling i kombination med kemoterapi og strålebehandling til patienter med lokal avanceret stadie III ikke-småcellet lungecancer blev undersøgt. Resultaterne af KEYNOTE-799 studiet blev præsenteret på ASCO20 kongressen. 

KEYNOTE 799 er et ikke-randomiseret, open-label fase II studie af patienter med tidligere ubehandlet, inoperabel, patologisk bekræftet stadie IIIA-C ikke-småcellet lungecancer. Data blev vurderet ud fra RECIST 1,1. Patienter blev behandlet med 17 cyklus pembrolizumab 200 mg Q3W kombineret med thorakal strålebehandling i cyklus 2 og 3. Den behandlende læge kunne for cyklus 1 vælge paclitaxel 200 mg / m2 + carboplatin AUC 6 Q3W. Derefter paclitaxel 45 mg / m2 + carboplatin AUC 2 QW for cyklus 2-3 (kohorte A) eller cisplatin 75 mg/m2 + pemetrexed 500 mg / m2 Q3W (kun for patienter med ikke-planocellulær karcinom) i cyklus 1-3 (kohorte B). 

Den mediane follow-up tid var 8,3 måneder for kohorte A og 5,8 for kohorte B. Objektiv responsrate, ORR (90% CI) var 67% for kohorte A og 56,6% for kohorte B. Undersøgelsen viser at 9 patienter i kohorte A svarende til 8,0% og 4 patienter i kohorte B svarende til 5,5% udviklede grad ≥3 pneumonitis. Behandlingsrelaterede bivirkninger grad ≥3 forekom hos 72 patienter (64,3%) I kohorte A og 30 patienter (41,1%) i kohorte B. Fire ud af 63 patienter i kohorte A udviklede behandlingsrelateres grad fem pneumonitis. Der var ingen, der udviklede dette i kohorte B. 

Undersøgelsesgruppen konkluderer, at behandling med pembrolizumab i kombination med kemo- og strålebehandling viser lovende resultater for patienter med inoperabel, lokal avanceret stadie III ikke-småcellet lungecancer og med en forventelig toksitet. 

Læs abstract publiceret på Asco her  

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top