Skip to Content

Stamcellebehandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt

Lokalt immunrespons i kutant basal celle karcinom

Koronararteriesklerose og dermed iskæmisk hjertesygdom er en af de hyppigste årsager til indlæggelser i vores del af verden. Konventionel behandling har reduceret mortaliteten betragteligt de seneste årtier, men efterlader stadig en stor gruppe patienter med kronisk iskæmisk hjertesygdom og/eller hjertesvigt uden yderligere behandlingstilbud. 

Denne patientgruppe prøver Kardiologisk Stamcellecenter, Rigshospitalet, at hjælpe på forsøgsbasis ved behandling med mesenkymale stromale celler (stamceller). Kardiologisk Stamcellecenter har netop afsluttet et ”first-in-man” sikkerhedsstudie, hvor ti patienter med kronisk iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt blev behandlet med allogene fedt-deriverede mesenkymale stromale celler fra raske donorer.1 

Studiedesign
De inkluderede patienter var i alderen 30-80 år, med reduceret venstre ventrikel uddrivningsfraktion (LVEF <45%), New York Heart Association (NYHA) class II-III; de var på maksimal tolerabel medicinsk terapi, og uden yderligere muligheder for revaskularisering.

Behandlingen bestod af transendokardiel injektion af stamceller direkte ind i randzonen af infarktområdet i hjertemusklen. Injektion blev foretaget med kateter vejledt af 3D elektromekanisk kortlægning af venstre ventrikel (såkaldt NOGA teknik). Hver patient fik injiceret 100 millioner celler fordelt på 15 injektioner. De injicerede celler blev oprenset og opformeret fra serologisk testede, raske frivillige donorer, som fik foretaget abdominal fedtsugning. Fra lipoaspiratet isoleredes mesenkymale stromale celler, og disse blev opformeret i semi-automatiske bioreaktorer. 

Efter endt opformering blev cellerne frosset ned i behandlingsportioner af hver 110 millioner celler pr. 5 ml. Celleampuller opbevaredes ved -190 °C (flydende kvælstof) indtil brug. Ved klargøring til behandling blev ampuller indeholdende celler optøet i 37 °C vandbad og anvendt indenfor en time. Produktion af stamceller blev foretaget efter tilladelse fra både Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Patienterne fulgtes i seks måneder efter behandling. Der blev foretaget blodanalyser, deres fysiske formåen og livskvalitet blev bestemt med gang-test og spørgeskemaer, og der blev foretaget CT-scanning eller ekkokardiografi af hjertet. Da der var tale om et sikkerhedsstudie, var det primære endepunkt sikkerhed med speciel fokus på immunreaktioner, fordi der anvendtes allogen behandling. Sekundære endepunkter var effekt-mål som forbedret venstre ventrikel slutsystoliske volumen (LVESV) og uddrivningsfraktion (LVEF), samt seks-minutters gangtest (6MWT).

Resultater
Studiet viste, at behandling med allogene fedt-deriverede mesenkymale stromale celler er sikker; der var ingen behandlingsrelaterede komplikationer eller bivirkninger. Hver patient blev behandlet med celler fra en enkelt rask donor, uden at der anvendtes vævstypematching mellem donor og recipient. Fire ud af ti patienter udviklede donorspecifikke alloantistoffer (HLA-klasse I), men ingen af disse viste kliniske symptomer eller ændringer i biokemiske eller øvrige inflammatoriske parametre. Udvikling af alloantistoffer havde heller ingen målbar indflydelse på de sekundære effektmål. 

På trods af studiets begrænsede størrelse og primære mål viste de sekundære effektmål positive tendenser. LVESV-gennemsnit faldt fra 205 ml til 182 ml (p = 0,073), LVEF-gennemsnit steg fra 28,8% til 31,7% (p = 0,065) og 6MWT-gennemsnit steg fra 460 til 495 meter (p < 0,0001).

Diskussion
Med dette studie er det for første gang vist, at det er sikkert at anvende nedfrosne allogene fedt-deriverede mesenkymale stromale celler til myokardiel injektion. Studiet er lille og uden en kontrolgruppe, men giver alligevel anledning til optimisme omkring en behandlingsmæssig effekt hos iskæmiske hjertepatienter. De fundne tendenser i retning af forbedret pumpefunktion og fysisk formåen skal bekræftes i større kliniske studier, men kan allerede nu ses i lyset af et tidligere randomiseret og placebo-kontrolleret studie med en sammenlignelig autolog behandling (59 patienter). I dette studie påvistes signifikante forbedringer i hjertets pumpefunktion, samt i patienternes fysiske formåen og livskvalitet.2

Kardiologisk Stamcellecenter har valgt at gå bort fra tidligere anvendt autolog behandling for at fokusere på et behandlingskoncept, der i højere grad tilgodeser kvalitet, klinisk anvendelighed og udbredelse. Det aktuelle studie er derfor interessant, ikke blot fordi det viser, at allogen stamcellebehandling er sikker at anvende og antyder en behandlingsmæssig effekt på linje med autologe behandlingskoncepter, men også fordi produktet er udviklet med et øje for klinisk gennemførlighed. Anvendelse af væv fra raske frivillige donorer (fremfor patientens egne celler), delvis automatiseret produktion og nedfrosset opbevaring betyder, at et ensartet stamcelleprodukt af høj kvalitet ligger klar til behandling ved behov, uden ulempe eller ventetid for hverken patient eller det kliniske team.

  • Intramyokardiel injektion af kryokonserverede allogene fedt-deriverede mesenkymale stromale celler til behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom er uden bivirkninger og viser gode behandlingsmæssige tendenser.

    Den endelige effekt af dette behandlingskoncept afprøves nu i to dobbelt-blindede randomiserede og placebo-kontrollerede kliniske studier med patienter med iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt i seks europæiske lande.

  • Interessekonflikter: 
    Med-opfinder på patentansøgning, som ejes af Rigshospitalet: “Stem cell therapy based on adipose-derived stem cells” (20440PCT00 – Publication WO 2017-068140 – 10051711 05501).

  • 1. Kastrup J, Haack-Sørensen M, Juhl M, Søndergaard RH, Follin B, Lund LD, Johansen EM, Qayyum AA, Mathiasen AB, Jørgensen E, Helqvist S, Elberg JJ, Bruunsgaard H, Ekblond A. Cryopreserved Off-the-Shelf Allogeneic Adipose-Derived Stromal Cells for Therapy in Patients with Ischemic Heart Disease and Heart Failure – A Safety Study. Stem Cells Translational Medicine 2017;6:1963-1971. 2. Mathiasen AB, Qayyum AA, Jørgensen E, Helqvist S, Fischer-Nielsen A, Kofoed KF, Haack-Sørensen M, Ekblond A, Kastrup J. Bone marrow-derived mesenchymal stromal cell treatment in patients with severe ischaemic heart failure: a randomized placebo-controlled trial (MSC-HF trial) European Heart Journal 2015;36:1744-1753.

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top