Skip to Content

Svær KOL – psykoedukativ intervention mod åndenød og angst

hjertesvigt

Det primære symptom ved svær KOL er åndenød, prævalent hos samtlige patienter og stigende i intensitet over tid.1,2 Åndenøden ledsages ofte af angst, og det estimeres, at 7-51% af alle patienter med KOL også lider af angst-symptomer.1,3-5 Angst beskrives af patienterne som et symptom med stor betydning for livskvaliteten, og det ikke at kunne håndtere åndenød og den relaterede angst opleves som særligt stressende.6-8

Forskning viser, at lungerehabilitering samt kognitiv adfærdsterapi (KAT), herunder psykoedukation, har en lindrende effekt på angst-symptomer,9-12 men også at patienter med svær KOL sjældent tilbydes KAT og at deltagelse i lungerehabilitering er meget lav. Patienter med svær KOL er ofte immobile og bundet til hjemmet grundet funktionstab og iltbehandling. Transport og begrænsede personlige ressourcer angives af KOL-patienter som barrierer for deltagelse i rehabilitering.13-15

KAT varetages primært af psykologer og bliver derved ikke et standardtilbud til patienter med KOL. Flere studier har vist, at interventioner basereret på KAT kan udføres af sygeplejersker med angstlindrende effekt.16,17 Med afsæt i den viden, udviklede og testede vi i et randomiseret kontrolleret studie (RCT), en minimal sygeplejeinitieret intervention baseret på kognitiv adfærdsteori – herunder psykoedukation.18 Vi fandt, at interventionen, sammenlignet med standardbehandling, havde en statistisk signifikant angstlindrende effekt, samt styrkede patienternes mestringsevne.19 Studiets resultater gav dog ingen indsigt i patienternes erfaringer med interventionen.

Kunne patienterne omsætte den viden, de havde fået i interventionen til noget brugbart i deres hverdagsliv, og var det meningsfyldt for dem, udover projektperioden? Der er ikke tvivl om, at patienter i en forskningskontekst gør sig umage, men hvis adhærens til interventionen kun beror på patientens ønske om at hjælpe forskeren i projektperioden, og de ikke efterfølgende anvender interventionen, fordi den ikke opleves som meningsfyldt, vil interventionen på sigt være uden betydning for målgruppen. Derfor blev formålet med dette studie at undersøge erfaringen med psykoedukativ intervention til håndtering af angst og åndenød hos patienter med svær KOL.

Metode
• Beskrivelse af den psykoedukative intervention
Psykoedukation er undervisning i sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd. Psykoedukation er et redskab i KAT og en måde at støtte patienten i at ændre uhensigtsmæssige fortolkninger og reaktioner i forhold til angst og åndenød.20-22 Den psykoedukative intervention var beskrevet i en manual og bestod af en times undervisning ved et hjemmebesøg efterfulgt af en telefonkonsultation 14 dage senere.18,23 Ved hjemmebesøget fik patienten udleveret materiale, bestående af et lamineret kort der illustrerede henholdsvis en negativ og en positiv spiral i forbindelse med åndenød og angst, og et kort, der illustrererede de to vejrtrækningsteknikker: Fløjtemund og vejrtrækning med diafragma. Den psykoedukative undervisning tog afsæt i disse kort, samt den kognitive diamant (figur 1), og gennemgik forskellige teknikker patienterne kan benytte i tilfælde af angst og åndenød. Målet med psykoedukationen var at styrke patientens egenomsorg i forhold til åndenød og angst.

Studiedesign
Studiet var et kvalitativt studie, indlejret i et RCT-hovedstudie.19 Metodologien var Fortolkende Beskrivelse ad modum Thorne.24 Data blev indsamlet via semi-strukturerede interviews med 20 deltagere fra hovedstudiets interventionsarm. Alle deltagere i hovedstudiet var karakteriseret ved at have svær KOL og angstsymptomer.

Informanter, dataindsamling og kontekst
Data blev indsamlet i perioden september 2015 – marts 2016, og alle interviews blev udført af en erfaren interviewer uden tilknytning eller interesse i RCT-studiet. Interviewene blev udført i patienternes hjem og varede i gennemsnit 38 minutter. Dataindsamling og analyse foregik som en iterativ proces. Analysen havde en induktiv tilgang med fokus på at generere viden, som var relevant og anvendelig i klinisk praksis. Informanterne (n=20) var karakteriseret ved, at 70% var kvinder. Deres gennemsnitlige alder var 69 (54-88) år, og de havde en FEV1 på 32% (14-57) af forventet. Lidt under halvdelen (40%) boede alene, og 35% fik permanent ilt.

Resultater
Samtlige informanter gav udtryk for at have profiteret af interventionen, dog på forskellige niveauer, alt afhængigt af deres motivation for at lære nyt samt deres eksisterende vidensniveau. Vores analyse resulterede i tre sidestillede temaer:
At gøre angst synligt gør det håndterbart og giver lindring.
Angst-håndtering handler om at få kontrol over tankerne.
Alene med angsten og åndenøden.

Det første tema handler om, hvordan patienterne oplevede, at interventionen medvirkede til, at angst kunne italesættes og derved gøres synligt og almindeligt i relation til KOL. Det at tale om angsten blev i sig selv oplevet som lindrende, og alle patienter uden undtagelse bragte bekymringer relateret til livets afslutning op spontant, og uden opfordring. Det var ikke svært for dem at snakke om livets afslutning, i den kontekst, der handlede om angst og åndenød.

Det andet tema beskriver, hvordan patienterne oplevede, at angsthåndtering handlede om at få kontrol over deres tanker og derved kontrol over åndenøden. Patienterne fandt det essentielt at opnå denne kontrol, og havde den oplevelse, at meget af angsten og åndenøden sad mellem ørerne, som en af patienterne udtrykte det: ”Angsten sidder lige mellem ørerne. Jeg tænker, at det føles som at dø en lille bitte smule. Det er som om, du bliver ved med at tænke: Stop, få nu styr på den åndenød. Det er svært at forklare, men jeg ved, at jeg selv kan gøre noget ved det”.

Det sidste tema handler om at være alene med angsten og åndenøden. Oplevelsen af at være alene gentog sig i måden patienterne beskrev, hvordan de trak sig ind i sig selv i situationer med angst og åndenød. De beskrev, hvordan de ud fra deres erfaring havde lært, at det kun var via en mobilisering af indre ressourcer og indre kognitive processer, at de kunne få styr på angsten og åndenøden. Der var ikke noget udefrakommende, der kunne hjælpe dem. Patienterne beskrev, hvordan de rent fysisk trak sig væk fra et eventuel fælleskab og beskrev episoder, hvor de ‘snakkede med sig selv’ i et forsøg på at berolige og coache sig selv i situationen.

  • Dette studie illustrerer, at i tillæg til den dokumenterede statistiske effekt19 har den psykoedukative intervention også en patientoplevet værdi. Det ser ud til, at patienterne kan omdanne den viden, de får under interventionen, til konkrete praktiske handlinger i deres hverdag. Patienterne oplevede interventionen som meningsfuld og anvendelig i deres hverdag, idet den styrkede oplevelsen af at have kontrol og handlekompetence i forhold til åndenød og angst.23

  • 1. Blinderman CD, Homel P, Billings JA, Tennstedt S, Portenoy RK. Symptom distress and quality of life in patients with advanced chronic obstructive pulmonary disease. J Pain Symptom Manage 2009 Jul;38(1):115-123. 2. Walke LM, Byers AL, Tinetti ME, Dubin JA, McCorkle R, Fried TR. Range and severity of symptoms over time among older adults with chronic obstructive pulmonary disease and heart failure. Arch Intern Med 2007 Dec 10;167(22):2503-2508. 3. Willgoss TG, Yohannes AM. Anxiety disorders in patients with COPD: a systematic review. Respir Care 2013 May;58(5):858-866. 4. Pumar MI, Gray CR, Walsh JR, Yang IA, Rolls TA, Ward DL. Anxiety and depression-Important psychological comorbidities of COPD. J Thorac Dis 2014 Nov;6(11):1615-1631. 5. Yohannes AM, Alexopoulos GS. Depression and anxiety in patients with COPD. Eur Respir Rev 2014 Sep;23(133):345-349. 6. Willgoss TG, Yohannes AM, Goldbart J, Fatoye F. ”Everything was spiraling out of control”: experiences of anxiety in people with chronic obstructive pulmonary disease. Heart Lung 2012 Nov-Dec;41(6):562-571. 7. Blakemore A, Dickens C, Guthrie E, Bower P, Kontopantelis E, Afzal C, et al. Depression and anxiety predict health-related quality of life in chronic obstructive pulmonary disease: systematic review and meta-analysis. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2014 May 20;9:501-512. 8. Willgoss T, Yohannes A, Goldbart J, Fatoye F. COPD and anxiety: its impact on patients’ lives. Nurs Times 2011 Apr 19-May 2;107(15-16):16-19. 9. McCarthy B, Casey D, Devane D, Murphy K, Murphy E, Lacasse Y. Pulmonary rehabilitation for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2015 Feb 23;2:CD003793. 10. Tselebis A, Pachi A, Ilias I, Kosmas E, Bratis D, Moussas G, et al. Strategies to improve anxiety and depression in patients with COPD: a mental health perspective. Neuropsychiatr Dis Treat 2016 Feb 9;12:297-328. 11. Sundhedsstyrelsen [The Danish Health Authority]. National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL [National clinical guideline for rehabilitation of patients with COPD]. 2014(1.0). 12. Hynninen MJ, Bjerke N, Pallesen S, Bakke PS, Nordhus IH. A randomized controlled trial of cognitive behavioral therapy for anxiety and depression in COPD. Respir Med 2010 Jul;104(7):986-994. 13. Fischer MJ, Scharloo M, Abbink JJ, van ’t Hul AJ, van Ranst D, Rudolphus A, et al. Drop-out and attendance in pulmonary rehabilitation: the role of clinical and psychosocial variables. Respir Med 2009 Oct;103(10):1564-1571. 14. Keating A, Lee AL, Holland AE. Lack of perceived benefit and inadequate transport influence uptake and completion of pulmonary rehabilitation in people with chronic obstructive pulmonary disease: a qualitative study. J Physiother 2011;57(3):183-190. 15. Keating A, Lee A, Holland AE. What prevents people with chronic obstructive pulmonary disease from attending pulmonary rehabilitation? A systematic review. Chron Respir Dis 2011;8(2):89-99. 16. Montgomery EC, Kunik ME, Wilson N, Stanley MA, Weiss B. Can paraprofessionals deliver cognitive-behavioral therapy to treat anxiety and depressive symptoms? Bull Menninger Clin 2010 Winter;74(1):45-62. 17. Lamers F, Jonkers CC, Bosma H, Kempen GI, Meijer JA, Penninx BW, et al. A minimal psychological intervention in chronically ill elderly patients with depression: a randomized trial. Psychother Psychosom 2010 Jun;79(4):217-226. 18. Bove DG, Overgaard D, Lomborg K, Lindhardt BO, Midtgaard J. Efficacy of a minimal home-based psychoeducative intervention versus usual care for managing anxiety and dyspnoea in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease: a randomised controlled trial protocol. BMJ Open 2015 Jul 7;5(7):e008031-2015-008031. 19. Bove DG, Lomborg K, Jensen AK, Overgaard D, Lindhardt BO, Midtgaard J. Efficacy of a minimal home-based psychoeducative intervention in patients with advanced COPD: A randomised controlled trial. Respir Med 2016 Dec;121:109-116. 20. Clark DA. Cognitive therapy of anxiety disorders : science and practice. New York, NY: Guilford Press; 2010. 21. Beck JS. Kognitiv adfærdsterapi: grundlag og perspektiver [Cognitive Behavioral Therapy: the Basis and Perspectives]. 2. udgave ed. Kbh.: Akademisk Forlag; 2013. 22. Walsh J. Psychoeducation in Mental Health. Chicago, Illinois: Lyceum Books Inc.; 2010. 23. Bove DG, Midtgaard J, Kaldan G, Overgaard D, Lomborg K. Home-based COPD psychoeducation: A qualitative study of the patients’ experiences. J Psychosom Res 2017 Jul;98:71-77. 24. Thorne Sally. Interpretive Description. Qualitative research for applied practive. Second Edition ed. New York: Routledge; 2016.

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top