Hvis vi vil eliminere spredning af hepatitis C og nedsætte hepatitis C relateret leversygdom, er en indsats, der inddrager personer, der injicerer stoffer, nødvendig. At tilbyde behandling til dem, der møder til kontrol i ambulatoriet, vil ikke nå WHOs mål. En helhedsorienteret strategi for test og behandling er påkrævet.

Cerebral malaria

Ud over den basalvidenskabelige interesse giver vores fund en forhåbning om, at behandlinger, der stabiliserer den endotheliale glycocalyx, vil kunne anvendes som adjuverende behandling for kompliceret malaria. I vores seneste undersøgelse fandt vi to behandlinger, som begge havde denne effekt, nemlig dexamethason og antithrombin-3. Adjuverende behandlinger med effekt på glycocalyx vil være et fokus for fremtidige undersøgelser.

Som væsentligste konklusion på vores arbejde er, at der er tydeligt og næsten ens tydende sekvenssammenfald mellem virus-kloner fra blodet og virus fra lymfevævet, hvilket vi tolker som en fri udveksling af vira imellem de to reservoirs. Dette understøttes også af fund fra virus isoleret fra rebound, der viser tydelige tegn på at være resultatet af rekombinante events.

Indførelse af LAMP som første undersøgelse for malaria har medført forkortet tid fra prøvetagning til svarafgivelse, sikrere diagnostik og frigivelse af omkring tre måneders bioanalytikertid pr. år. Central placering af undersøgelsen i en klinisk mikrobiologisk afdeling medfører kvalitetssikring og svarafgivelse til journal og overvågningsmyndigheder.

Bakterier udvikler i stigende grad resistens overfor antibiotika, der tidligere har kunnet bekæmpe dem. Det er derfor nødvendigt med udvikling af nye antibiotika eller bedre anvendelse af allerede eksisterende antibiotika.  I 2015 indledte WHO en ”global action plan” til bekæmpelse af mikrobiel resistens, som aktuelt er en af de største sundhedsudfordringer.1 Vi forsker i forbedret antibiotisk behandling af kroniske bakterielle infektioner ved at kontrollere bakteriernes egen fysiologi for at ramme bakterierne, før der opstår resistensudvikling. Kronisk lungeinfektion hos patienter med cystisk fibrose Kronisk bakteriel pneumoni er den alvorligste komplikation hos patienter med cystisk fibrose. Trods hyppig og intens antibiotisk behandling persisterer de bakterier, der forårsager infektionen og medvirker til beskadigelse af lungevævet. Kroniske infektioner med bakterien Pseudomonas aeruginosa medfører oftest infektion og tab af lungefunktion. Normalt vil en akut bakteriel pneumoni blive kureret, når den behandles med et antibiotikum, som det pågældende patogen er følsomt overfor.  På trods af, at…

Behandling af aktive stofbrugere for Hepatitis C

Der er evidens for, at behandling af HCV er sikker og effektiv hos aktive stofbrugere. Derimod virker det mindre sandsynligt, at Danmark kommer til at eliminere HCV spredning, hvis vi ikke kan engagere aktive stofbrugere i test, behandling og smitteopsporing.