Skip to Content

Dansk Forskningsnetværk for Sygeplejersker i Kræftfeltet (DFSK) – et nyt videns- og samarbejdsnetværk

Forskning i kræftsygepleje er afgørende for patienter, deres familier og for at forbedre sygeplejen. Sygeplejersker, der arbejder indenfor kræftområdet, skal yde helhedsorienteret og evidensbaseret sygepleje under hele patientforløbet, fra før diagnosen stilles og gennem behandlingsforløbet, inklusiv et eventuelt rehabiliterings- og palliationsforløb. 

Det er estimeret, at antallet af patienter diagnosticeret med kræft årligt vil øges fra 35.100 patienter i perioden 2009-2013 til 47.151 patienter i perioden 2029-2033.1 På baggrund af bedre diagnosticering og behandling lever flere med kræft i længere tid end tidligere. Dette betyder blandt andet, at ca. 250.000 danskere i dag lever med kræft, hvilket også har stor betydning for – og indvirkning på – patienternes familier og øvrige netværk.2

Sundhedsstyrelsen fastslår i oplægget til Kræftplan IV: ”Kræftpatienter oplever ofte, at deres forløb ikke hænger sammen, og nogle oplever, at de ikke inddrages tilstrækkeligt i deres forløb”.3 Det betyder blandt andet, at både patienten, dennes familie samt øvrige netværk er udfordrede fysisk, psykisk og socialt i alle faser af patientforløbet – både fra før diagnosen stilles samt under og efter behandlingen.4 På baggrund af disse kvalitetsbrud i patientforløbet er det nødvendigt, at der skabes mulighed for at sygeplejersker med forskningsbaggrund kan bidrage aktivt med den bedst tilgængelige viden i udviklingen på kræftområdet. 

Forskere med sygeplejefaglig baggrund i kræftfeltet udgør både internationalt og nationalt en lille gruppe set i relation til den samlede gruppe forskere med sygeplejefaglig baggrund. Derfor vil denne gruppe have gavn af at indgå i et netværk for at styrke både viden og samarbejde indenfor forskning i kræftsygepleje internationalt og nationalt.

Formål med netværket
DFSK har til formål at udvikle og vedligeholde et nationalt fagligt netværk med henblik på:
At synliggøre og formidle dansk forskning udført af sygeplejersker rettet mod kræftpatienter og deres familier og øvrige netværk, nationalt og internationalt.
Gennem forskning, at bidrage til forbedring af den kliniske praksis til kræftpatienter og deres familier og netværk.
At understøtte og udvikle forskning i kræftsygepleje.
At fungere som sparringspartner/ressource for forskere, ph.d.-studerende og kandidater indenfor kræftsygeplejen.

Netværkets målgruppe
Sygeplejersker med ph.d. (eller tilsvarende forskeruddannelse), og som forsker i, eller er involverede i forskningsprojekter indenfor kræftfeltet. 

Medlemmer i netværket: Der er aktuelt 31 medlemmer og medlemstallet har været støt stigende siden etableringen i oktober 2016. Medlemmerne forsker, deltager i forskning og/eller vejleder i studier, der influerer på sygepleje til kræftpatienter og i problemstillinger relateret til kræftpatienter og deres pårørende/familie/netværk.

For at opbygge og opretholde et stærkt forskningsfællesskab mødes netværkets medlemmer formelt to gange årligt, for at drøfte problematikker relateret til kræftforskning nationalt og internationalt.

Netværket ledes af en styregruppe (forfatterne) bestående af tre repræsentanter fra forskningsnetværket, som kommer fra henholdsvis Sjælland, Fyn og Jylland, således at feltet er præsenteret på tværs af Danmark.

Mål og aktiviteter for DFSK
Ved Netværkets etablering på det første møde i 2016 drøftede netværksdeltagerne mål og aktiviteter med DFSK.

• Mål
– Egen twitter-side, der formidler aktuel forskning til sygeplejersker i kræftfeltet og til andre interesserede, nationalt og internationalt.
– At udbrede kendskab til forskning i kræftsygepleje eller relateret forskning til kræftpatienter – herunder egne forskningsresultater til fagfæller samt samarbejdspartnere på alle niveauer både nationalt og internationalt.
– Fungere som formidler af kontakt medlemmerne imellem og for eksempel mellem studerende og potentielle vejledere eller konkrete projekter og studerende.
– Afholde nationale konferencer omkring forskning i kræftsygepleje/relateret forskning til kræftpatienter, og på sigt også afholde internationale konferencer.
– Etablere samarbejdsrelationer på tværs af landet og udlandet samt præsentere og repræsentere dansk kræftsygepleje internationalt.

• Aktiviteter
– Netværket har de forløbne to år afholdt fire netværksmøder samt en masterclass for ph.d.-studerende.
– Netværket har etableret samarbejde på et internationalt plan med European Oncology Nursing Society (EONS)5 samt nationalt med Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker FSK).6  

  • DFSK er et nyt, men allerede stærkt og ekspanderende netværk, der vil påvirke dansk kræftsygepleje på både patientorienteret, fagligt og organisatorisk niveau. Netværket tager initiativ til, samt udvider kontinuerligt samarbejdsfladerne både nationalt, internationalt, monofagligt, tværfagligt og tværsektorielt.

  • Dansk Forskningsnetværk for Sygeplejersker i Kræftfeltet (DFSK) / Danish Cancer Nursing Research Network (DCNRN). DFSK er en sammenslutning af danske kræftforskere med sygeplejefaglig baggrund, etableret oktober 2016. Twitteradresse: https://twitter.com/dknurse2

  • 1. Engholm G. Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031. Dokumentation og Kvalitet 2016. Kræftens Bekæmpelse 2016. 2. Northouse L, et al. Psychosocial care for family caregivers of patients with cancer. J Clin Oncol 2012;30(11):1227-1234 3. Sundheds- og Ældreministeriet. Styrket indsats på kræftområdet – Patienternes Kræftplan – Kræftplan IV 2016 (cited 2017 05.05);available from: https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kraeft/nationale-planer 4. Kræftens Bekæmpelse. Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet. Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse 2013. Kræftens Bekæmpelse. 5. European Oncology Nursing Society; available from: www.cancernurse.eu/ 6. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker; available from: https://dsr.dk/fs/fs13

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top