Skip to Content

Forsat forbedret overlevelse hos patienter med stadie IV/rekurrent NSCLC efter tre års behandling med immunterapi uafhængig af PD-L1 status

Suresh S. Ramalingam, M.D. og professor i hæmatologi og medicinsk onkologi, præsenterede de seneste data fra CheckMate-227-studiet på ASCO20 Virtual Scientific Program.

CheckMate-227 undersøgelsen viser, at kombinationen af nivolumab og ipilumab signifikant forbedrer overlevelsen hos patienter med avanceret ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) efter tre års behandling. Den forbedrede overlevelse ses både hos patienter med PD-L1 tumor ekspression over og under 1%. Dermed udfordrer studiet de i dag gældende indikationer.

Ved en median opfølgning efter 43,1 måneders behandling var overall survival (OS) 33% i gruppen behandlet med nivolumab og ipilumab sammenlignet med 22% i gruppen behandlet med kemoterapi hos patienter med PD-L1 ekspression højere end 1%. Den mediane OS var 17,1 måned for nivolumab-ipilumab gruppen sammenlignet med 14,9 måneder for gruppen i behandling med kemo (hazard Ratio (HR): 0.79; 95%, konfidensinterval (CI): 0.67,).

Efter tre år opnåede gruppen af patienter i nivolumab-ipilumab behandling en PFS på 18% sammenlignet med 4% i placebogruppen. For patienter med PD-L1 ekspression mindre end 1% var PFS 13% for patienter i nivolumab-ipilumab behandling sammenlignet med 2% behandlet med kemoterapi. The hazard ratio for PFS var 0,75 for nivolumab-ipilumab vs kemoterapi.

38% af patienterne, der oprindeligt responderede på behandlingen, havde fortsat respons tre år efter start af behandlingen. For patienter i kemoterapi-gruppen havde 4% respons efter tre år.

Patienter med PD-L1 ekspression <1% opnåede efter tre års behandling med nivolumap i kombination med ipilumab en OS-rate på 34% sammenlignet med 15% for patienter i behandling med kemo (HR: 0.64; 95% CI: 0.51 to 0.81). Derudover var 13% af patienterne i nivolumab-ipilumab-gruppen i live efter tre år sammenlignet med 2% i kemoterapigruppen efter randomiseringen. Af patienter med respons havde 34% fortsat respons i nivolumab-ipilumab-gruppen sammenlignet med 0% i kontrolgruppen for patienter med PD-L1 ekspression <1%.

I forbindelse med offentliggørelsen af treårsdataerne udtalte Suresh S. Ramalingam:

“Ikke-småcellet lungekræft er en kompleks og aggressiv sygdom, og på trods af de nylige fremskridt i behandlingen, har patienter stadig behov for yderligere muligheder, der kan give en langvarig overlevelsesfordel. De treårige resultater fra CheckMate -227 viser tegn på vedvarende overlevelsesgevinster ved behandling af nivolumab i kombination med ipilimumab som førstelinjebehandling af ikke-småcellet lungecancer. De bekræfter samtidig det videnskabelige rationale, at dobbelt hæmning af PD-1 og CTLA-4 har potentialet til at opnå en dyb og holdbar respons for nogle patienter.”

Læs abstractet publiceret på Asco her

 

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top