Bemcentinib, ”forst in class”, en oral høj-selektiv og potent AXL-hæmmer og hvor præ-kliniske studier har vist at forøge PD1-hæmmende behandling. I denne studie undersøges effekten af bemcentinib i kombination med pembrolizumab efterfulgt af kemoterapi til patienter med ikke-småcellet lungecancer.   

Osimertinib er en 3. generations oral egfr-tyrosin kinase hæmmer. I denne MEDtalks fremlægger Suresh Ramalingam ”final overall survival” analyse. Denne viser, at behandling med osimertinib giver en statistisk signifikant og klinisk meningsfuld forbedring af overall survival. Klik og hør Suresh Ramalingam redegøre for resultaterne.

Behandling med nivolumab i kombination med lavdosis ipilimumab forbedrer signifikant OS sammenlignet med kemoterapi hos NSCLC-patienter med PD-L1espression på indst 1%. Hør Solange Peters fremlægge resultaterne. 

I modsætning til ikke-småcellet lungecancer, hvor der er flere muligheder for targeteret behandling, så er dette ikke tilfældet ved småcellet lungecancer. Selvom TP53 mutationer findes i omkring 85% af alle tilfælde af småcellet lungecancer, så har det været vanskeligt at targetere en behandling mod TP53-mutationen. I denne MEDtalks redegør Vide Drageset Haakensen for, at der er flere genetiske mønstre, der udgør potentielle muligheder for en fremtidig targeteret behandling.  

Det fremtidige perspektiv er, at vi formentlig vil se en fortsat udvikling af nye targeterede behandlinger, hvor vi skal være bedre til at differentiere mellem de enkelte behandlinger i forhold til den enkelte patient. Præcisions medicin er kodeordet. Rebiopsi og kortlægning af muationsstatus vil særligt ved patienter med kendte targeterbare mutationer (ALK og EGFR) blive en obligatorisk del ved progression. 

Lungernes bakterielle mikrobiota i sundhed og sygdom

Flere interessante opfølgende studier af lungecancer

Selvom der ikke er nogle nye afgørende gennembrud i behandlingen af lungecancer, så er der flere interessante studier for både immunterapi og targeteret behandling, studier, der på sigt vil få indflydelse på den daglige kliniske behandling. Klik og hør overlæge Odd Terje Brustuguns vurdering.