I de seneste år har dårligt psykosocialt arbejdsmiljø i stigende grad været betragtet som en mulig risikofaktorer for udvikling af type 2-diabetes. Udvikling af type 2-diabetes som følge af stressorer på jobbet er formentlig resultatet af et samspil af neuroendokrine, biologiske og psykofysiologiske forstyrrelser, samt adfærdsændringer forbundet med insulinsensitivitet og insulinresistens. Blandt danskere i erhverv ...

Op mod en tredjedel af patienter med hjertesvigt har også type 2-diabetes. Det øger samtidig risikoen for indlæggelse og død. I denne MEDtalk fortæller Kenneth Egstrup, professor i kardiologi, OUH Svendborg Sygehus, om, hvordan du kan reducere forekomsten af hjertesvigt og dødeligheden hos denne gruppe af ...

Antallet af overvægtige danske børn og unge er steget de seneste 30 år. Ætiologien er en kombination af flere faktorer. Behandlingen bør initieres, når børnene er seks – ni år og bør vare flere år. Livsstils-interventioner er lovende. Kirurgi og medicin har varierende effekt og bivirkninger. Vedvarende overvægt øger risikoen for overvægt i voksenlivet, livstilssygdomme ...

Patienter med type 2-diabetes mister i gennemsnit seks år af deres levetid, men får de et myokardieinfarkt mister de 12 år. I denne MEDtalk fortæller Kenneth Egstrup, professor i kardiologi, OUH Svendborg Sygehus, om de nyeste behandlingsmuligheder for patienter med type 2-diabetes og ...

Type 2-diabetes er ofte blevet tilskrevet usund livsstil, som er udbredt i Vesten. 400 millioner mennesker over hele verden har p.t. ​​type 2-diabetes. Gennem en dansk livsstilsundersøgelse er sammenhængen mellem usund livsstil og type 2-diabetes undersøgt, og man må konkludere, at vægtkontrol sammen med en sund livsstil bør anbefales, uanset om man er genetisk disponeret ...

Type 2-diabetes er en progressiv sygdom, hvor der i lang de fleste tilfælde er brug for  kombination af flere forskellige lægemidler. I denne MEDtalk kan redegør Filip Krag Knop for kombinationsmulighederne ved behandling med SGLT-2 hæmmer og GLP-1  receptor ...

Der er tiltagende evidens for, at aflejringer i arterievæggen af LDL-kolesterol og andre kolesterolrige apolipoproteiner har en afgørende betydning for udvikling af iskæmisk hjerte-kar-sygdom, og at reduktion af LDL-kolesterol er direkte og positiv korreleret med en yderligere reduktion i kardiovaskulære hændelser. I denne artikel redegøres for de seneste konsensus-anbefalinger fra Dansk Cardiologisk Selskab i samarbejde ...

Diabetesbehandling handler meget om at forebygge komplikationer. Karskade i mange væv på grund af forhøjet glukose viser sig ret tidligt ved øget udskillelse af albumin i urinen (albuminuri), som derfor også er en risikomarkør. Personer med albuminuri har således øget risiko for hjerte-kar-sygdom, nyresygdom og andre komplikationer af diabetes. Behandling er vigtig for at undgå ...

Type 2-diabetes og hjertesygdom er tæt sammenkoblede, hvorfor hjertepatienten bør screenes for diabetes, og omvendt bør man være opmærksom på hjerte-kar-sygdom hos diabetespatienten. I almen praksis vil omkring 25% af patienterne med type 2-diabetes have erkendt hjertesygdom og omkring 50-70% af alle patienterne med type 2-diabetes dør af hjerte-kar-sygdom. I den ambulante situation er det ...

Internationale guidelines anbefaler at psykosociale faktorer hos personer med diabetes integreres i vurdering og planlægning af behandlingen. Manglende vurdering heraf kan medføre diabetes-stress, disintegration af diabetes og ringe diabetes outcomes.1  Diabetes-stress er defineret som bekymringer relateret til den daglige håndtering af diabetes, risikoen for følgesygdomme og oplevelsen af manglende psykosocial støtte fra ens eget sociale ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge