In this MEDtalk, Eric J. Small, MD and principal investigator of the SPARTAN study, explains why non-metastatic castration-resistant prostate cancer (nmCRPC) has become relevant. The SPARTAN study has investigated the efficiency and safety of apalutamide for patients with ...

Patients with multiple myeloma (MM) could be in an increased risk of a more severe COVID-19 infection and of more severe associated complications. In this COVID-19 perspective, associate professor Annette Juul Vangsted goes through newly made clinical guidelines during the COVID-19 pandemic created by The European Myeloma Network.  Multiple myeloma is an incurable cancer in ...

Osimertinib er en tyrosinkinasehæmmer, der hæmmer både aktiverende EGFR-mutationer og EGFR T790M-resistensmutationen. Spørgsmålet er, om osimertinib kan anvendes på et tidligere stadie af sygdommen hos en patientgruppe, der er karakteriseret ved, at flertallet får progression og hyppige metastaser i centralnervesystemet. Det tyder ADAURA-studiet på, som Roy S. Herbst præsenterede på ASCO-kongressen. Det multinationale randomiserede fase ...

I SPARTAN-studiet blev PSA kinetik vurderet ved behandling med apalutamid i kombination med androgen deprivationsbehandling til patienter med forskellige subtyper af ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft (nmCRPC). Resultaterne blev præsenteret på ASCO 2020 af Fred Saad, professor på University of Montreal Hospital Center. Studiet viste, at uanset genetisk subklasse forbedrede behandlingen signifikant den metastasefri overlevelse hos patienter ...

Suresh S. Ramalingam, M.D. og professor i hæmatologi og medicinsk onkologi, præsenterede de seneste data fra CheckMate-227-studiet på ASCO20 Virtual Scientific Program. CheckMate-227 undersøgelsen viser, at kombinationen af nivolumab og ipilumab signifikant forbedrer overlevelsen hos patienter med avanceret ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) efter tre års behandling. Den forbedrede overlevelse ses både hos patienter med PD-L1 tumor ...

På årets ASCO-kongres er ”final analysis of KEYNOTE-189” fremlagt. Dette studie viser, at pembrolizumab i kombination med kemoterapi signifikant forbedrer overlevelsen (overall survival, OS) og progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med placebo i kombination med kemoterapi hos patienter med metastatisk ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) uafhængig af PD-L1 ekspression og uden EGFR/ALK mutation. Patienterne blev randomiseret (2:1) til ...

Martin Reck, M.D., Ph.D., Lung Clinic Grosshansdorf, German Center of Lung Research, præsenterede ved årets ASCO-kongres de første resultater fra CheckMate-9LA studiet, hvor patienter med stadie-IV ikke-småcellet lungecancer blev behandlet i 1. linje med nivolumab plus ipilimumab kombineret med to cyklus kemoterapi. Målet var at opnå hurtig sygdomskontrol med samtidig vedvarende forbedring af overall-survival gennem ...

Formatet på dette års ASCO-møde blev ændret som følge af COVID-19-pandemien. I år foregik årsmødet virtuelt. Mødet åbnede fredag den 29. maj og fortsatte til den 31. maj under temaet ”Unite and Conquer: Accelerate Progress Together.” Det virtuelle ASCO-program bød på mere end 250 live-præsentationer og 2.500 posterpræsentationer, dækkende over 24 forskellige sygdomme og specialer. ...

In this COVID-19 perspective Ane Gerda Zahl Eriksson describes current considerations regarding options for management of women with gynecologic cancers in the time of the COVID-19 pandemic.  As we face the initial wave of COVID-19, we are aware of the concerns of patients and physicians related to the management of women with gynecologic cancer during ...

Pancreascancer er den fjerdehyppigste årsag til kræftrelateret død hos både mænd og kvinder i Europa. De fleste patienter med pancreascancer diagnosticeres i fremskredent stadie. Man har evalueret effekten af postoperativ tillægs-kemoterapi, og i 2007 blev postoperativt Gemcitabin sammenlignet med observation. Hos pancreascancer-patienter, som havde fået kurativ resektion mellem 2011-2016 svarede overlevelsen efter postoperativ Gemcitabin til den, som blev vist i ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge