Brystkræft rammer 4700 kvinder årligt. Check point inhibitorer har vist overbevisende responsrater ved behandling af patienter med lokalfremskreden og metastaserende østrogen- og HER2-receptor negativ brystkræft. Aktuelt anvendes PD-L1 som markør for behandling med check point inhibitorer, men der er behov for mere præcise biomarkører, som også kan bidrage med information om resistensmekanismer. Brystkræft er en ...

Merkelcelle carcinom (MCC) er, som tidligere beskrevet i BestPractice Onkologi august 2017, en meget aggressiv, hudassocieret kræftform. Den er karakteriseret ved at være hurtigt prolifererende med en overordentlig høj risiko for spredning og en hastigt faldende overlevelse i takt med spredning regionalt og fjernt.  For patienter med resektabel lokal og regional (lymfeknuder) sygdom er det ...

Efter længere tids venten er der nu kommet data, der for alvor understøtter anvendelse af immunterapi ved småcellet lungekræft. Behandlingen af småcellet lungekræft, SCLC, har ikke ændret sig meget over de seneste årtier. Denne aggressive kræftform, der udgør knap 14% af alle lungekræft-tilfælde, er allerede på diagnosetidspunktet dissemineret hos de fleste patienter. SCLC er ekstrem ...

Tecentriq (atezolizumab) øger overlevelsen for patienter med ikke-småcellet lungekræft. Det viser studiet IMpower110 fremsat ved den europæiske kræftkongres ESMO 2019. Overlæge Jens Benn Sørensen fra Rigshospitalet klapper i hænderne over nyheden. Patienter med ikke-småcellet lungekræft lever læng-ere, når de behandles med Tecentriq (atezolizumab), sammenlignet med studiets kontrolgruppe. Det viser studiet IMpower110, som blev præsenteret ved ...

Et studie fremvist ved ESMO 2019 peger på, at en kombination af immunterapi og kemoterapi øger den progressionsfri overlevelse hos patienter med metastatisk urotelialt karcinom.  Ved dette års ESMO-kongres præsenterede professor Enrique Grande fra MD Anderson Cancer Center, Madrid resultater fra studiet “IMvigor 130: Efficacy and safety from a phase III study of atezolizumab (atezo) ...

Siden maj 2016 er der globalt godkendt fem checkpoint-hæmmere (CPI’ere), der targeterer PD-1/PD-L1, til brug ved progression af lokal avanceret og metastatisk urothelcelle-cancer efter platinbaseret kemoterapi. Herudover er pembrolizumab og atezolizumab godkendt til behandling af patienter med høj ekspression af PD-L1, som ikke er kandidater til cisplatin-baseret kemoterapi.  Tidlige studier tyder på, at CPI’ere også ...

Cancer immunterapi til behandling af myeloid cancer

Hæmatologi | Morten Orebo Holmström | 15. Aug 2019 kl. 2:39 |

De myeloide maligniteter udgøres af sygdommene akut myeloid leukæmi (AML), myelodysplastisk syndrom (MDS) og de kroniske myeloproliferative neoplasier (MPN), og de er forskelligartede kræftsygdomme, der alle udgår fra den hæmatopoietiske stamcelle i knoglemarven.  Flere vigtige sygdomsmekanismer ved disse sygdomme er afklaret de senere år, og har dermed åbnet op for flere og mere specifikke behandlinger ...

Immuncheckpoint-hæmmere har forlænget overlevelsen for flere cancertyper i avanceret stadie herunder malignt melanom, nonsmåcellet lungecancer (NSCLC), blærekræft, renalcellekarcinom, hoved-halscancer samt Hodgkins lymfom.1,2 Men der ses også en lang række immunrelaterede bivirkninger ved behandlingen, heriblandt endokrinologiske bivirkninger, som omfatter hypofysitis, primær binyrebarkinsufficiens, primær thyroideasygdom samt diabetes.3,4  Bivirkningerne kan opstå i hele behandlingsforløbet med checkpoint-hæmmere og være ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge