Der er endnu ingen international konsensus om, hvilke faktorer der skal anvendes som standard risikostratificering af Smoldering myelomatose (SMM). Dog har en ny risikomodel, ”CMG-modellen”, vist sig at være mere robust end de tidligere foreslåede risikomodeller. Modellen, der er eksternt evalueret, består kun af almindeligt anvendte serummarkører, hvilket gør CMG-modellen anvendelig i inklusionskriterier for fremtidige ...

Myelomatose er en uhelbredelig og dødelig kræftsygdom. Melflufen-dexamethason har behandlingseffekt hos patienter med tilbagefald af myelomatose eller behandlingssvigt. Om melflufen-dexamethason bliver en tilgængelig behandlingsmulighed afhænger primært af resultaterne af det randomiseret fase III-studie, hvor melflufen-dexamethason afprøves mod pomalidomid-dexamethason. De første resultater af dette forventes i det kommende år. Myelomatose er en uhelbredelig og dødelig kræftsygdom. ...

Patients with multiple myeloma (MM) could be in an increased risk of a more severe COVID-19 infection and of more severe associated complications. In this COVID-19 perspective, associate professor Annette Juul Vangsted goes through newly made clinical guidelines during the COVID-19 pandemic created by The European Myeloma Network.  Multiple myeloma is an incurable cancer in ...

Fase III studiet CASSIOPEIA viste, at behandling med daratumumab i kombination med bortezomib, thalidomid og dexamethason vs behandling med bortezomib, thalidomid og dexamethason viste, at kombinationen med daratumumab signifikant reducerer risikoen for sygdomsprogression og død samt øger forekomsten af komplet respons og graden af MRD. I CASSIOPET-studiet af patienter i af patienter, der indgår i ...

Daratumumab, et humant IgGκ-monoklonalt antistof, der er målrettet mod CD38, og godkendt som monoterapi og i kombination med standardbehandling ved myelomatose. Randomiserede studier har vist, at DARZALEX®medfører en signifikant forbedret responsrate, responsdybde inklusiv MRD-negativitet og progressionsfri overlevelse hos nydiagnosticeret patienter med myelomatose samt hos patienter med tilbagefald. I dette fase II-studie evalueres behandling med daratumulab ...

Ved relaps/refratær myelomatise er den gennemsnitlige overlevelse ved progression af sygdom efter mere end tre behandlinger omkring 13 måneder. Dette indikerer med al tydelighed behovet for nye og mere effektive behabdlinger. I dette studie præsenteres resultaterne ved behandling med stoffet LCAR-B38M – en strukturelt differentieret CAR-T-celleterapi indeholdende et 4-1BB co-stimulatorisk domæne og to BCMA-målrettede enkelt-domæne ...

JNJ-68284528 (JNJ-4528) er en kimærisk antigenreceptor T-celle (CAR-T) terapi, der indeholder to B-cell maturation antigener (BCMA)- targeteret enkelt domæne anstoffer designet til at give aviditet (hvor mange epitoper et antistof kan binde til pr. gang). Et ”first in human”, fase I-studie (LEGEND-2) udført i Kina med en en identisk CAR-T som JNJ-4528, viste et højt ...

Helbredsrelateret livskvalitet omfatter blandt andet positive og negative opfattelser af sygdom og behandling. Måling af helbredsrelateret livskvalitet (HRQoL) ved brug af patient-rapporterede oplysninger (PRO) anvendes i tiltagende grad som endepunkt i de kliniske studier til måling af patientoplevet effekt og bivirkninger til behandling.  Det er velkendt, at symptomatiske bivirkninger underrapporteres af læger, samt at bivirkningssymptomer ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • 2020
  • Covid-19 og adfærd
  • Vandladningsbesvær
  • Type 2-diabetes
#

Almen praksis

Aurelia Gomes de Sousa

Aurelia Gomes de Sousa
praktiserende læge

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge

Brian Bridal Løgstrup

Brian Bridal Løgstrup
overlæge, dr.med., klinisk lektor, ph.d.

Thomas Truelsen

Thomas Truelsen
overlæge

Anders Løkke

Anders Løkke
specialeansvarlig overlæge

Allan Flyvbjerg

Allan Flyvbjerg
direktør, klinisk professor