Depression og fysiske sygdomme hænger ofte sammen. Med kroniske eller smerte-relaterede fysiske sygdomme har man således to – tre gange øget risiko for depression, og samtidig har mennesker med depression en øget risiko for at udvikle forskellige fysiske sygdomme. Dette forhold betyder også en højere dødelighed, hvilket navnlig er set hos patienter med depression, der var diagnosticeret inden en kronisk ...

Behandlingsresistent depression – et dansk registerstudie

Psykiatri | Frederikke Hørdam Gronemann | 23. Apr 2019 kl. 11:38 |

Depression er en hyppigt forekommende psykisk lidelse. Det anslås, at 15% af hele den danske befolkning på et tidspunkt i livet vil udvikle symptomer på depression, som i de sværere tilfælde behandles medikamentelt med antidepressiva.  De første antidepressiva var MAO-hæmmere og tricyckliske antidepressiva (TCA), som blev introduceret for mere end 50 år siden. De var ...

Depression kan i nogle tilfælde være svært at behandle, og med komorbid diabetes er det en endnu større udfordring. Prævalensen af depression i Danmark er anslået til 3-4%. Ved samtidig diabetes er den ca. 10%. Tilstanden kan være forbundet med dårlig overholdelse af diabetesbehandlingen, dårlig glykæmisk kontrol og øget risiko for mikro- og makrovaskulære komplikationer. ...

Det anslås, at omkring 240.000 danskere lever med angst og depression, og at omkring 28.000 nye diagnosticeres hvert år i Danmark. Angst og depression er ofte forbundet med store personlige og økonomiske konsekvenser for den enkelte. I 2010, hvor vi påbegyndte omtalte undersøgelse, udgjorde mentale helbredsproblemer således omkring halvdelen af alle tildelte førtidspensioner, og halvdelen ...

Depression er en af de mest udbredte mentale helbredsproblemer, og udredningen påbegyndes ofte i almen praksis. Her er MDI en af de mest anvendte psykometriske tests – men hvor pålidelig er den danske udgave som diagnosticeringsværktøj? Denne artikel giver et samlet overblik over to nye valideringsstudier af den danske udgave af det psykometriske redskab Major ...

Mange KOL-patienter oplever psykiske problemer,1 og en væsentlig andel af de patienter, der henvises til lungerehabilitering, rapporterer symptomer på angst (32%) og depression (27%) i klinisk signifikant grad.2 Der foreligger ikke entydig evidens for, at lungerehabilitering i sig selv har en varig positiv indvirkning på angst og depression,3 og undersøgelser peger på, at psykiske symptomer ...

En implanterbar cardioverter-defibrillator (ICD), også kaldet en hjertestøder, er en elektronisk enhed, der overvåger hjerterytmen og kan give et stød med op til 840 V for at behandle potentielt livstruende arytmier. ICD-terapi er den fortrukne behandlingsform for patienter med øget risiko for pludselig uventet hjertestop både som primær og sekundær profylakse, da behandlingen er forbundet ...

Akut koronart syndrom (AKS) består af sygdommene ustabil angina og akut myokardieinfarkt. Ved begge tilstande reduceres blodtilførslen i koronarkarrene, hvilket medfører iskæmi i hjertemuskulaturen. Det er velkendt, at depression er en hyppig følge efter AKS, men sammenhængen er endnu uklar. En teori er, at depression efter AKS udløses af nogle af de proinflammatoriske cytokiner, der ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge