Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er associeret med andre sygdomme og øget dødelighed og forringer ofte patienternes livskvalitet. KOL medfører hyppigt åndenød, hoste, træthed, indskrænket funktionsniveau, angst, følelsesmæssig depression og social isolation. Sygdommen fordrer, at patienterne formår at håndtere de forskellige symptomer i deres hverdag. Der tilbydes i det danske sundhedsvæsen gruppebaseret lungerehabilitering til KOL-patienter, som ...

Inhalationssteroider (ICS) bruges til behandling af KOL, dog kan brug af ICS øge risikoen for type 2-diabetes hos KOL-patienter. Risikoen for type 2-diabetes ved ICS er dog mindre end ved brug af orale kortikosteroider, men HbA1c-niveauer bør for en sikkerheds skyld måles, især hos patienter med tegn på metabolisk syndrom. Inhalationssteroider (ICS) bruges hyppigt til ...

BREATHE-studiet har karakteriseret en uselekteret astma- og KOL-patientgruppe, der – modsat de klassiske lægemiddelstudier på området – repræsenterer hele patientpopulationen. Resultaterne fra studiet har givet vigtig viden om, hvilke problemstillinger almindelige patienter med astma og KOL møder. Denne viden skal fremover bruges til at udvikle bedre behandlinger. Astma og KOL er kroniske inflammatoriske sygdomme i ...

Forekomsten af kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) er høj blandt voksne danskere og medfører hvert år mange indlæggelser og dødsfald. Det er besluttet, at patienter med KOL skal følges og kontrolleres i almen praksis frem for på hospitalerne. Det er nogle år siden, at dette studie er udført, og siden er der blevet ansat hjælpepersonale i ...

KOL og lungekræft er begge hovedsagelig forårsaget af cigaretrygning, og lungekræft forekommer op til fem gange hyppigere hos rygere med luftvejsobstruktion end hos patienter med normal lungefunktion. Begge sygdomme har en høj mortalitet og store sundhedsmæssige udfordringer i tilgift, og de er forbundet på flere måder. I denne artikel belyses KOL’s indflydelse på dødelighed hos patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). ...

Sygdomsadfærd hos patienter med KOL

Almen praksis | Helle Mathar | 20. Apr 2020 kl. 4:35 |

Patienter med KOL tilbydes rutinemæssig deltagelse i ambulante lungerehabiliteringsprogrammer. Selvom der er dokumentation for, at de kan få det bedre ved at deltage, så deltager mere end 50 % af de henviste patienter ikke i rehabiliteringsforløb, og ud af dem der deltager, er drop-out-procenten på 23%. Denne artikel giver et bud på, hvorfor patienterne har ...

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er resultatet af en gradvis destruktion af luftvejene og alveolerne, der er forårsaget af inhalation af skadelige gasser og partikler, mest tobaksrøg.1 KOL er ifølge World Health Organization (WHO) den fjerde-hyppigste dødsårsag på globalt plan, og incidensen er hastigt stigende.1,2  Rygning er den absolut dominerende årsag til KOL, og rygestop er ...

Langtidsvirkende bronkodilatorer og inhalationssteroid (ICS) gives til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) for at reducere symptombyrden og for at forebygge akutte eksacerbationer.  Medicinering af patienter med KOL kan dog være en kompliceret sag. Meget tyder nemlig på, at patienter med KOL responderer forskelligt på inhalationsmedicin, ligesom størrelsen af medicinens gunstige effekt på forekomsten af ...

Rygning er den største risikofaktor for udvikling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i Danmark. Rygning menes at føre til progredierende nedsat lungefunktion blandt andet ved at inducere lokal inflammation i lungerne.  Imidlertid har flere studier vist, at patienter med KOL ofte har øget systemisk inflammation med forhøjet C-reaktivt protein (CRP) og fibrinogen i blodet.1  Andre ...

Efter kommunalreformen i 2007 har alle 98 kommuner i Danmark skullet tilbyde træningsforløb til borgere med kroniske sygdomme, herunder kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), i dertil indrettede sundhedscentre.  Udviklingen de senere år er gået i retning af, at flere regioner har valgt ikke at tilbyde de standardiserede 6-12 ugers forløb med KOL-rehabilitering i hospitalsregi, men i ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge