Listen to Eric J. Small, MD and principal investigator of the SPARTAN study, explain why non-metastatic castration-resistant prostate cancer (nmCRPC) has become relevant. The SPARTAN study has investigated the efficiency and safety of apalutamide for patients with nmCRPC.

ADAURA-studiet viste en 83% risikoreduktion for tilbagefald og død for denne gruppe af patienter på trods af operation og kemoterapi.

I SPARTAN-studiet blev PSA kinetik vurderet ved behandling med apalutamid i kombination med androgen deprivationsbehandling til patienter med forskellige subtyper af ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft (nmCRPC).

Suresh S. Ramalingam, M.D. og professor i hæmatologi og medicinsk onkologi, præsenterede de seneste data fra CheckMate-227-studiet på ASCO20 Virtual Scientific Program. CheckMate-227 undersøgelsen viser, at kombinationen af nivolumab og ipilumab signifikant forbedrer overlevelsen hos patienter med avanceret ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) efter tre års behandling. Den forbedrede overlevelse ses både hos patienter med PD-L1 tumor ekspression over og under 1%. Dermed udfordrer studiet de i dag gældende indikationer. Ved en median opfølgning efter 43,1 måneders behandling var overall survival (OS) 33% i gruppen behandlet med nivolumab og ipilumab sammenlignet med 22% i gruppen behandlet med kemoterapi hos patienter med PD-L1 ekspression højere end 1%. Den mediane OS var 17,1 måned for nivolumab-ipilumab gruppen sammenlignet med 14,9 måneder for gruppen i behandling med kemo (hazard Ratio (HR): 0.79; 95%, konfidensinterval (CI): 0.67,). Efter tre år opnåede gruppen af patienter i nivolumab-ipilumab behandling en PFS på 18% sammenlignet med 4% i placebogruppen.…

Pembrolizumab i kombination med kemoterapi forbedrer signifikant overlevelsen og progressionsfri overlevelse sammenlignet med placebo i kombination med kemoterapi hos patienter med NSCLC uafhængig af PD-L1 ekspression og uden EGFR/ALK mutation.

De første resultater fra CheckMate-9LA studiet, hvor patienter med stadie-IV ikke-småcellet lungecancer blev behandlet i 1. linje med nivolumab plus ipilimumab kombineret med to cyklus kemoterapi, blev præsenteret på ASCO 2020.

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 2 • April 2020
10. Årgang
  • Overvægt øger risikoen for flere kræftsygdomme
  • Kol og Lungecancer
  • Prostatacancer og ostoporose

Special Issue

Updates on COVID-19

Onkologi – PODCAST

#

Onkologi

Birgitte Vrou Offersen

Birgitte Vrou Offersen
professor, overlæge, ph.d.

Jens Benn Sørensen

Jens Benn Sørensen
overlæge, dr.med., MPA,
associeret professor

Per Pfeiffer

Per Pfeiffer
professor, overlæge, ph.d.

Pernille T. Jensen

Pernille T. Jensen
overlæge, ph.d., forskningslektor

Tweets by ASCO