BREATHE-studiet har karakteriseret en uselekteret astma- og KOL-patientgruppe, der – modsat de klassiske lægemiddelstudier på området – repræsenterer hele patientpopulationen. Resultaterne fra studiet har givet vigtig viden om, hvilke problemstillinger almindelige patienter med astma og KOL møder. Denne viden skal fremover bruges til at udvikle bedre behandlinger. Astma og KOL er kroniske inflammatoriske sygdomme i ...

Over 10% af børn i Danmark lider af astma, hvilket betyder, at det er den hyppigste kroniske sygdom i barndommen. Undersøgelse af børn på tre-ni år viser, at børn med høje neonatale D-vitaminniveauer har 45% lavere risiko for at udvikle astma sammenlignet med børn med de laveste D-vitaminniveauer. Tilstrækkeligt med D-vitamin under graviditeten er derfor ...

Fysisk aktivitet som led i behandlingen af astma

Almen praksis | Sygeplejersken | Søren Malte Rasmussen | 1. Jul 2020 kl. 2:00 |

Astma forekommer hyppigt i alle aldre, og i Danmark er prævalensen 6-8%. Både arv, livsstil og miljø kan forværre astma. Vigtigt for sygdomskontrol er fysisk aktivitet. Minimum otte ugers aerob træning har således en gavnlig effekt på symptomkontrol og lungefunktion, og det anbefales, at astmapatienter dyrker den motion, som de er mest trygge ved, uden ...

Der er ikke tydelig sammenhæng mellem eksponering for ftalater i fostertilstanden og udvikling af atopiske sygdomme i fem-års alderen. Der synes dog at være reduceret risiko for eksem ved eksponering for den ene af ftalatmetabolitterne. Ved høfeber er det lidt anderledes, idet vi for første gang har påvist tendens til øget risiko hos fem-årige, hvis ...

Genetisk bestemt højere BMI var forbundet med en højere forekomst af astma og lavere lungefunktion. Sammenholdt med de eksisterende studier på området understøtter resultaterne, at højere BMI øger risikoen for astma og nedsætter lungefunktionen. Overvægt og svær overvægt er i observationsstudier forbundet med øget forekomst af astma og til en vis grad nedsat lungefunktion.1,2 Overvægt og svær overvægt kan påvirke lungerne på ...

Astma og fysisk aktivitet

Lungemedicin | Erik Sören Halvard Hansen | 15. maj 2019 kl. 2:06 |

Astma er en kronisk inflammatorisk sygdom i luftvej-ene, der påvirker mere end 8% af hele befolkningen i de vestlige lande, heraf ca. 300.000 voksne danskere.1 Flere faktorer kan forværre astmasymptomer – heriblandt fysisk aktivitet. Op i mod 80% af alle astmapatienter angiver, at fysisk anstrengelse giver flere astmasymptomer, og mange oplever at være begrænset i ...

Hoste er en af de hyppigste årsager til henvendelse hos egen læge, og hoste inddeles ud fra varighed i henholdsvis akut hoste og kronisk hoste.1 Kronisk hoste defineres som hoste med en varighed på over otte uger, og er ofte forbundet med nedsat livskvalitet og sygdomsbyrde hos de ramte.2  Selvom hoste er et af hovedsymptomerne ...

Svær astma er en selvstændig fænotype defineret ved behov for højdosis inhaleret kortikosteroid i kombination med anden forebyggende behandling og/eller behov for fast peroral kortikosteroid for at opnå eller opretholde sygdomskontrol. Definitionen forudsætter systematisk udredning for at skelne mellem svær astma og ”vanskelig behandlelig” (difficult-to-treat) astma, hvor årsager til dårlig astmakontrol identificeres og korrigeres.  Til ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge